Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional

Normativa:Art.º 4.Uno.s) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 25 por 100 das contías en que se valoren as doazóns ou os préstamos de uso ou comodato efectuadas a proxectos ou actividades culturais, científicas ou deportivas non profesionais declarados ou considerados de interese social nos que se cumpran os seguintes requisitos:

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que as doazóns ou os préstamos de uso ou comodato sexan efectuadas a proxectos ou actividades culturais, científicas ou deportivas non profesionais declarados ou considerados de interese social, distintas ás previstas para as doazóns relativas ao patrimonio cultural valenciano e das destinadas ao fomento da lingua valenciana.
 • Que as doazóns ou os préstamos de uso ou comodato sexan realizadas a favor das persoas e entidades beneficiarias do artigo 3 da Lei 20/2018, do 25 de xullo, da Generalitat, do mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunitat Valenciana.

  De acordo co artigo 3 da Lei 20/2018, do 25 de xullo, da Generalitat, do mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunitat Valenciana considéranse persoas e entidades beneficiarias as seguintes:

  1. As entidades sen ánimo de lucro, domiciliadas fiscalmente na Comunitat Valenciana, cuxo obxecto social sexa de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.

   Enténdese por entidades sen ánimo de lucro:

   1.As fundacións.

   2.As asociacións declaradas de utilidade pública.

   3.As federacións e asociacións deportivas no territorio da Comunitat Valenciana.

   4.As federacións e asociacións das entidades sen ánimo de lucro ás que se refiren os apartados anteriores.

  2. A Generalitat, os seus organismos públicos e o sector público instrumental da Generalitat.
  3. As entidades locais da Comunitat Valenciana, os seus organismos públicos, fundacións e consorcios que dependan destas.
  4. As universidades públicas e privadas da Comunitat Valenciana, as súas fundacións e os colexios maiores adscritos a estas.
  5. Os institutos e centros de investigación da Comunitat Valenciana ou que teñan sede nela.
  6. Os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunitat Valenciana.
  7. As empresas culturais que teñan o seu domicilio fiscal na Comunitat Valenciana e que teñan como obxecto social calquera dos seguintes:

   1. A cinematografía, as artes audiovisuais e artes multimedia.
   2. As artes escénicas, a música, a danza, o teatro e o circo.
   3. As artes plásticas ou belas artes, a fotografía ou o deseño.
   4. O libro e a lectura e as edicións literarias, fonográficas e cinematográficas en calquera formato ou soporte.
   5. A investigación, documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión e promoción do patrimonio cultural material e inmaterial da Comunitat Valenciana.
   6. O folclore e as tradicións populares da Comunitat Valenciana, especialmente a música popular e as danzas tradicionais.
   7. As artes aplicadas como a xoiaría e cerámica artesanal.
   8. Calquera outra actividade artística ou cultural.
  8. As persoas físicas residentes e con domicilio fiscal na Comunitat Valenciana que, de forma habitual, exerzan actividades culturais, científicas e deportivas de carácter non profesional.Para os efectos desta lei, non se considerarán beneficiarias as persoas físicas que exerzan actividades culturais, científicas ou deportivas de carácter non profesional en relación coas modalidades de mecenado recibidas do seu cónxuxe, parella estable, ascendentes, descendentes ou colaterais ata o terceiro grao, ou dos que formen parte xunto á persoa física mencionada dunha entidade en réxime de atribución de rendas.
  9. Os museos e coleccións museográficas recoñecidas pola Generalitat Valenciana, así como os arquivos na Comunitat Valenciana.
 • Serán igualmente persoas ou entidades beneficiarias do mecenado as persoas ou entidades obxectivamente comparables ás previstas no punto anterior con sede noutras comunidades autónomas, estados membros da Unión Europea ou estados asociados do espazo económico europeo que desenvolvan os proxectos ou actividades culturais, científicas ou deportivas non profesionais declarados ou considerados de interese social que dan dereito a esta dedución.

Base das deducións

 • A base das deducións por doazóns realizadas será:

  1. Nas doazóns monetarias, o seu importe.
  2. Nas doazóns de bens ou dereitos, o valor contable que tiveran no momento da transmisión e, no seu defecto, o valor determinado conforme ás normas do imposto sobre o patrimonio.
  3. Na constitución dun dereito real de usufruto sobre bens inmobles, o importe anual que resulte de aplicar, en cada un dos períodos impositivos de duración do usufruto, o 4 por 100 do valor catastral, determinándose proporcionalmente ao número de días que correspondan en cada período impositivo.
  4. Na constitución dun dereito real de usufruto sobre valores, o importe anual dos dividendos ou intereses percibidos pola persoa usufrutuaria en cada un dos períodos impositivos de duración do usufruto.
  5. Na constitución dun dereito real de usufruto sobre bens e dereitos, o importe anual resultante de aplicar o interese legal do diñeiro de cada exercicio ao valor do usufruto determinado no momento da súa constitución conforme ás normas do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
  6. Nas doazóns de bens de interese cultural, bens inventariados non declarados de interese cultural, bens de relevancia local ou de obras de arte de calidade garantida, a valoración efectuada pola Xunta de Valoración de Bens do Patrimonio Cultural Valenciano.No caso dos bens culturais que non formen parte do patrimonio cultural valenciano, a xunta valorará, así mesmo, a suficiencia da calidade da obra.
 • Base máxima:O valor determinado de acordo co disposto no punto anterior, terá como límite máximo o valor normal no mercado do ben ou dereito transmitido no momento da súa transmisión.

  • A base das deducións por préstamos de uso ou comodato será o importe anual que resulte de aplicar, en cada un dos períodos impositivos de duración do préstamo, o 4 por 100 á valoración do ben efectuada pola Xunta de Valoración de Bens do Patrimonio Cultural Valenciano, determinándose proporcionalmente ao número de días que corresponda en cada período impositivo.

   No caso de que se trate de préstamos de uso ou de comodato de locais para a realización de proxectos ou actividades, aplicarase o 4 por 100 do valor catastral, proporcionalmente ao número de días, que corresponda de cada período impositivo.

  • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

   Este requisito establécese pola disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.