Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana

Normativa:Art.º 4.Uno.r) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 25 por 100 das doazóns de importes monetarios efectuadas durante o período impositivo en favor das seguintes entidades:
  1. A Generalitat, os organismos públicos e o sector público instrumental da Generalitat.
  2. As entidades locais da Comunitat Valenciana, os seus organismos públicos, fundacións e consorcios delas dependentes.
  3. As universidades públicas e privadas establecidas na Comunitat Valenciana.
  4. Os institutos e centros de investigación da Comunitat Valenciana ou que teñan sede nela.
  5. Os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunitat Valenciana.
  6. As seguintes entidades sen fins lucrativos cuxo fin exclusivo sexa o fomento da len­gua valenciana e domiciliadas fiscalmente na Comunitat Valenciana:
   1. As fundacións.
   2. As asociacións declaradas de utilidade pública.
   3. As federacións e asociacións deportivas no territorio da Comunitat Valenciana.
   4. As federacións e asociacións das entidades sen ánimo de lucro ás que se refiren os apartados anteriores.
  7. As obxectivamente comparables ás anteriores con sede noutras comunidades autónomas, estados membros da Unión Europea ou estados asociados do espazo económico europeo e cuxo fin exclusivo sexa o fomento da lingua valenciana.

  Para estes efectos, cando o donatario sexa a Generalitat ou unha das súas entidades públicas de carácter cultural, o importe recibido en cada exercicio quedará afecto, como crédito mínimo, a programa de gastos dos presupostos do exercicio inmediatamente posterior que teñan por obxecto o fomento da lingua valenciana.

 • Ademais a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  Este requisito establécese pola disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.