Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns con finalidade ecolóxica

Normativa:Art.º 4.Uno.p) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 20 por 100 das doazóns efectuadas durante o período impositivo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Para ter dereito a esta dedución, as doazóns deberán terse efectuado en favor de calquera das seguintes entidades:

    • A Generalitat e as Corporacións Locais da Comunitat Valenciana.
    • As entidades públicas dependentes de calquera das Administracións territoriais citadas anteriormente, cuxo obxecto social sexa a defensa e conservación do medio am­biente.
    • As entidades sen fins lucrativos a que se refiren os apartados a) e b) do artigo 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrati­vos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24), sempre que o seu fin exclusivo sexa a defensa do medio e se achen inscritas nos correspondentes Rexistros da Comunitat Valenciana.
  • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese me­diante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito

    Este requisito establécese na disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.