Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por familia numerosa ou monoparental

Normativa:Art.º 4.Uno.d), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contías da dedución

 • 300 euros, cando se trate de familia numerosa ou monoparental de categoría xeral.
 • 600 euros, cando se trate de familia numerosa ou monoparental de categoría especial.

Requisitos para a aplicación da dedución

a. Familia numerosa:

O contribuínte debe ostentar o título de familia numerosa expedido polo órgano competente en materia de Servizos Sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas, na data de devindicación do imposto.

As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse conforme ao establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19).

b. Familia monoparental:

O contribuínte debe ostentar o título de familia monoparental expedido polo órgano competente en materia de Servizos Sociais da Generalitat, na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

No caso das familias monoparentais o recoñecemento da condición de familia monoparental farase de acordo co que establece o Decreto 19/2018, do 9 de marzo, do Consell, polo que se regula o recoñecemento da condición de familia monoparental na Comunitat Valenciana (DOCV do 23).

Non obstante o anterior, tamén poderán aplicar esta dedución os contribuíntes que, reunindo as condicións para a obtención do título de familia numerosa ou monoparental á data de devindicación do imposto, presentasen con anterioridade a esta, solicitude ante o órgano competente.En tal caso, se se denegase a solicitude presentada, o contribuínte deberá ingresar a cantidade indebidamente deducida xunto cos correspondentes xuros de mora na forma establecida na normativa estatal reguladora do IRPF.

O procedemento de regularización da perda do dereito a deducións practicadas en exercicios anteriores coméntase no Capítulo 18.

c. A suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, non poderá ser superior ás seguintes cantidades:

 • Cando o contribuínte pertenza a unha familia numerosa ou monoparental de cate­goría xeral:

  • - 25.000 euros en declaración individual.
  • - 40.000 euros en declaración conxunta.
 • Cando o contribuínte pertenza a unha familia numerosa ou monoparental de cate­goría especial:

  • - 30.000 euros en declaración individual.
  • - 50.000 euros en declaración conxunta.

A dedución practicarase polo contribuínte con quen convivan os restantes membros da familia numerosa ou monoparental.Cando estes convivan con máis dun contribuyen­te declarante do imposto, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

Límites cuantitativos da dedución

1.Suposto de familia numerosa ou monoparental de categoría xeral

 • O importe íntegro da dedución (300 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (casas [0500] y [0510] da declaración)  sexa inferior a 23.000 euros, en tributación indivi­dual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (300 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (600 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 46.000)

2.Suposto de familia numerosa ou monoparental de categoría especial

 • O importe íntegro da dedución (600 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (casas [0500] y [0510] da declaración) sexa inferior a 26.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 46.000 euros, en tributación conxunta.

  O rateo da dedución só ha de efectuarse cando haxa máis dunha persoa que, presentando declaración, poida aplicala por cumprir todos os requisitos esixidos para iso, incluída a contía máxima da base liquidable, aínda que non a aplique de forma efectiva.Polo tanto, non se toman en consideración para os efectos do rateo as persoas que non presenten declaración nin as que teñan unha base liquidable superior á esixida.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 26.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 46.000 e 50.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (600 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 26.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (600 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 46.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas anteriores deducións, "por nacemento, adopción ou acollemento familiar", "por nacemento ou adopción múltiples" e "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade".