Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento, adopción ou acollemento familiar

Normativa:Art.º 4.Uno.a), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

 • 270 euros por cada fillo nacido ou adoptado durante o período impositivo.
 • 270 euros por cada acollido en réxime de acollemento familiar con familia educadora, simple ou permanente, administrativo ou xudicial durante o período impositivo.

No suposto de que a duración do período impositivo sexa inferior ao ano natural, como consecuencia do falecemento do contribuínte, procederá ratear a contía de dedución en función da porcentaxe resultante de dividir o número de días de duración do acollemento entre o número de días que comprenden o período impositivo do contribuínte (dende 1 de xaneiro á data de falecemento).

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o fillo nacido ou adoptado ou, no seu caso, o acollido cumpra os requisitos que dean dereito á aplicación do correspondente mínimo por descendentes establecido pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en declaración individual.
  • - 40.000 euros en declaración conxunta.
 • O réxime de acollemento familiar que dá dereito á aplicación da dedución será o definido no artigo 116, apartado 2, da Lei 12/2008, do 3 de xullo da Generalitat, de protección integral da infancia e a adolescencia, rateándose a devandita dedución en función do número de días de duración do acollemento dentro do período impositivo.
 • Cando máis dun contribuínte declarante teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites cuantitativos da dedución

 • O importe íntegro da dedución (270 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración, sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)

Compatibilidade

Estas deducións son compatibles coas deducións "Por nacemento ou adopción múltiples", "por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade" e "Por familia numerosa ou monoparental" que se comentan a continuación.

Ámbito temporal de aplicación da dedución no caso de nacemento ou adopción

A dedución por nacemento ou adopción pode ser aplicada tamén nos dous exercicios posteriores ao do nacemento ou adopción.