Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción múltiples

Normativa:Art.º 4.Uno.b), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

224 euros como consecuencia de parto múltiple ou de dous ou máis adopcións constituídas na mesma data do período impositivo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os fillos nacidos ou adoptados cumpran os requisitos que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes establecido na normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración, respectivamente, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en declaración individual.
  • - 40.000 euros en declaración conxunta.
 • Cando máis dun contribuínte declarante teña dereito á aplicación desta de­ducción, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites cuantitativos da dedución

 • O importe íntegro da dedución (224 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (casas [0500] y [0510] da declaración) sexa inferior a 23.000 euros, en tributación indivi­dual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  • En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (224 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  • En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (224 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución anterior "Por nacemento, adopción ou acollemento familiar" e coas deducións "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade" e "Por familia numerosa ou monoparental".