Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual, efectuadas no período

Normativa:Art.º 4.Uno.w), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Importante:esta dedución pode coexistir e ser compatible coa regulada na disposición adicional décimo terceira por obras de conservación ou mellora realizadas en 2014 e 2015, aplicándose unha ou outra segundo o exercicio no que se realizasen as obras:a presente dedución para obras realizadas en 2017 e exercicios seguintes e a segunda para as realizadas en 2014 ou 2015

Contía da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas en 2020 polas obras realizadas a partir de 1 de xaneiro de 2017.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • A dedución aplícase por obras realizadas a partir de 1 de xaneiro de 2017.
 • As obras han de realizarse na vivenda habitual da que sexan propietarios ou titulares dun dereito real de uso e goce os contribuíntes, ou no edificio na que esta se encontre.
 • As obras han de ter por obxecto a súa conservación, ou a mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade, nos termos previstos polo plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, ou na normativa autonómica en materia de rehabilitación, deseño e calidade na vivenda, que estean vixentes a data de devindicación.

  Importante:a dedución poderase aplicar no ano en que se satisfagan as obras, sempre que, cos requisitos previstos, as obras se realicen a partir de 1 de xaneiro de 2017.

 • A dedución só poderán aplicala os contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.000 euros en declaración individual.
  • - 40.000 euros en declaración conxunta
 • Non darán dereito a practicar esta dedución:

  1. As obras que se realicen en prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outros elementos análogos.
  2. Os investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovables na vivenda habitual ás que resulte de aplicación a dedución prevista na na letra ou) do apartado un do artigo cuarto da Lei 13/1997.

   Polo tanto, cando o investimento cumpra os requisitos para poder aplicar a dedución por investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovables na vivenda habitual e a dedución por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade da vivenda habitual o contribuínte queda excluído da aplicación da presente dedución.

  3. A parte do investimento financiado con subvencións públicas.
  4. Será requisito para a aplicación desta dedución a identificación, mediante o seu número de identificación fiscal, das persoas ou entidades que realicen materialmente as obras.

Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que realicen tales obras.En ningún caso darán dereito a practicar estas deducións as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

Base máxima anual da dedución

 • A base máxima anual desta dedución será de 5.000 euros.
 • Cando concorran varios contribuíntes declarantes con dereito a practicar a dedución respecto dunha mesma vivenda, a base máxima anual de dedución ponderarase para cada un deles en función da súa porcentaxe de titularidade no inmoble.

  O importe do citado límite da base acumulada da dedución (5.000 euros) ponderarase proporcionalmente para cada un dos titulares, sen que proceda entender que se aplica a cada un deles de forma independente.

Límite da dedución

 • O importe íntegro da dedución só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes e límites de dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe ou límite de dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe ou límite de dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)