Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por obtención de rendas derivadas de arrendamentos de vivenda, cuxa renda non supere o prezo de referencia dos alugueres privados da Comunitat Valenciana

Normativa:Art.º 4.Uno.j) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 5 por 100 dos rendementos íntegros no período impositivo, sempre que se cumpran os requisitos que se indican a continuación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o rendemento íntegro derive de contratos de arrendamento de vivenda, de conformidade coa lexislación de arrendamentos urbanos, iniciados durante o período impositivo.

  De acordo co disposto no artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos considérase arrendamento de vivenda cando o arrendamento recaia “sobre unha edificación habitable cuxo destino primordial sexa satisfacer a necesidade permanente de vivenda do arrendatario”.

  Pola súa banda, o artigo 3 da mesma lei dispón que “se considera arrendamento para uso distinto do de vivenda, aquel arrendamento que recaendo sobre unha edificación teña como destino primordial un uso distinto do establecido no artigo anterior.” Engadindo ademais que “en especial, terán esta consideración os arrendamentos de predios celebrados por tempada, sexa esta de verán ou calquera outra.”

  Polo tanto, a dedución non será aplicable sobre os rendementos orixinarios por arrendamentos de tempada e todos aqueles supostos en que a vivenda arrendada non constitúa a residencia habitual ou permanente do arrendatario, requisito que, de acordo coa Lei 29/1994, define a natureza xurídica do contrato de arrendamento de vivenda.

 • No caso de que a vivenda tivese estado arrendada con anterioridade por unha duración inferior a tres anos, a persoa inquilina non coincida coa establecida no contrato anterior.

  Se o contrato anterior tivo unha duración superior a tres anos, pódese aplicar a dedución con independencia de que os novos arrendatarios coincidan ou non cos anteriores.

  Se o contrato anterior tivo unha duración inferior a tres anos, só se pode aplicar a dedución se non coincide ningún dos novos arrendatarios cos anteriores.

 • Que a renda mensual pactada non supere o prezo de referencia dos alugueres priva­dos da Comunitat Valenciana.

  Para os efectos de determinar se a renda mensual pactada supera o prezo de referencia dos alugueres privados deben incluírse como parte da renda xerada polo contrato de arrendamento tamén os gastos e tributos, distintos das subministracións, que segundo o contrato sexan por conta do arrendatario e que, en consecuencia, lle fosen repercutidos, tales como o IBI, comunidade de propietarios, etc.

 • Que o inmoble arrendado estea situado nas zonas indicadas, a tal efecto, pola conselleria competente en materia de vivenda ao establecer o prezo de referencia dos alugueres privados da Comunitat Valenciana.

  A información dos prezos dos alugueres de referencia está dispoñible no visor cartográfico da Comunitat Valenciana (https://visor.gva.es/).Para máis información consultar a páxina web:https://calab.es/observatorio-del-habitat/precio-de-referencia/precios-del-alquiler/

 • Que se constituíse antes da finalización do período impositivo o depósito da fianza á que se refire a lexislación de arrendamentos urbanos, a favor da Generalitat.

Base máxima de dedución

A base máxima anual desta dedución establécese en 3.000 euros.