Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Pola realización por un dos cónxuxes da unidade familiar de labores non remunerados no fogar

Normativa:Art.º 4.Uno.i), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

153 euros.

Para os efectos da aplicación desta dedución, enténdese que un dos cónxuxes realiza labores non remunerados no fogar cando nunha unidade familiar integrada por ambos os dous cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese polos fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos seus pais, vivan independentes destes, e polos fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada, só un dos seus membros perciba rendementos do traballo ou de actividades económicas.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que a suma das bases liquidables xeral e do aforro da unidade familiar, casas [0500] y [0510] da declaración, non supere a cantidade de 25.000 euros.
  • Que ningún dos membros da unidade familiar obteña ganancias patrimoniais, rendementos íntegros do capital mobiliario ou inmobiliario, que, en conxunto, superen os 357 euros, nin séxanlle imputadas rendas inmobiliarias.
  • Que os cónxuxes teñan dous ou máis descendentes que dean dereito á correspondente redución en concepto de mínimo por descendentes establecido pola normativa estatal reguladora do IRPF.

Importante:cumpridos os anteriores requisitos, esta dedución poderá aplicarse na declaración conxunta da unidade familiar.No suposto de que os membros da unidade familiar presenten declaracións individuais, esta dedución unicamente poderá aplicala na súa declaración o cónxuxe que non obteña rendementos.

Límites cuantitativos da dedución

  • O importe íntegro da dedución só se aplicará nos supostos nos que a suma das bases liquidables da unidade familiar sexa inferior a 23.000 euros.
  • Cando a suma das bases liquidables da unidade familiar estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, o importe de dedución será o resultado de multiplicar o importe ou límite de dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

    100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)