Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por dobre imposición nos supostos de imputacións de rendas pola cesión de dereitos de imaxe

Normativa:Art.º 92.4 Lei IRPF

Nos supostos de imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe, os impostos que poden deducir por este concepto os declarantes que incluísen as rendas derivadas da devandita cesión son os seguintes:

  1. O imposto persoal pagado, en España ou no estranxeiro, pola persoa ou entidade primeira cesionaria dos dereitos de imaxe na parte que corresponda á parte da renda neta derivada da contía que fose obxecto de inclusión no presente exercicio.
  2. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón de distribución dos dividendos ou participacións en beneficios distribuídos pola primeira cesionaria, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á contía incluída na súa base impoñible polo declarante.
  3. O imposto persoal de natureza análoga ao imposto sobre a renda satisfeito pola persoa física titular da imaxe no estranxeiro ou en España como contribuínte do Imposto sobre a Renda de non Residentes que corresponda á contraprestación obtida como consecuencia da primeira cesión dos dereitos de imaxe á cesionaria.

Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a inclusión.

Importante:en ningún caso, se deducirán os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais

Límite máximo.

O importe destas deducións non poderá exceder, no seu conxunto, da cota íntegra que corresponda satisfacer en España pola imputación de renda pola cesión de dereitos de imaxe incluída na base impoñible.