Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Dedución por dobre imposición internacional

 

Na declaración de renda do exercicio 2020 de don A.B.T., de 30 anos de idade, solteiro e residente en Málaga, figuran as seguintes magnitudes:

 • Base impoñible xeral:36.000
 • Base impoñible do aforro:12.000

Dentro da base impoñible xeral, cuxos compoñentes son todos positivos, figuran 6.000 euros obtidos no estranxeiro, despois de satisfacer o contribuínte no país de obtención por un imposto de natureza análoga ao IRPF a cantidade de 1.100 euros.

De forma análoga, na base impoñible do aforro, cuxos compoñentes son todos positivos inclúense rendementos netos de capital mobiliario por importe de 6.000 euros e unha ganancia patrimonial derivada da transmisión dun elemento patrimonial por importe de 6.000 euros e pola que satisfixo no estranxeiro por un imposto análogo ao IRPF a cantidade de 1.080 euros.

Determinar a dedución por dobre imposición internacional aplicable na declaración do IRPF, exercicio 2020, supoñendo que non existe convenio de dobre imposición internacional entre España e o país de obtención das rendas e que o contribuínte ten dereito a unha redución da base impoñible xeral de 4.800 euros e a deducións xerais da cota por importe de 1.500 euros.

Solución:

Base impoñible xeral:36.000,00

Reducións da base impoñible xeral:4.800,00

Base liquidable xeral:31.200,00

Base impoñible do aforro e base liquidable do aforro:12.000,00

 1. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (31.200)

  Escala xeral do imposto

  Ata 20.200,00 =2.112,75

  Resto:11.000,00 ao 15% =1.650,00

  Cota 1 resultante:3.762,75

  Escala autonómica do imposto

  Ata 28.000,00:3.282,75

  Resto:3.200,00 ao 15,90 % =508,80

  Cota 2 resultante:(3.282,75 + 508,80) = 3.791,55

 2. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

  Dado que o importe da base liquidable xeral (31.200) é superior ao do mínimo persoal e familiar (5.550), este forma parte na súa integridade da base liquidable xeral

  Escala xeral:5.550 ao 9,50% =527,25

  Cota 3 resultante:527,25

  Escala autonómica 5.550 ao 9,50% =527,25

  Cota 4 resultante:527,25

 3. Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica.

  Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3):3.762,75 − 527,25 = 3.235,50

  Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4): 3.791,55 − 527,25 = 3.264,30

 4. Gravame da base liquidable do aforro (12.000)

  Gravame estatal

  Ata 6.000 ao 9,5% =570

  Resto 6.000 x 10,5% =630

  Suma:1.200

  Gravame autonómico

  Ata 6.000 ao 9,5% =570

  Resto 6.000 x 10,5% =630

  Suma:1.200

 5. Determinación das cotas íntegras

  Cota íntegra xeral (3.235,50 +3.264,30) =6.499,80

  Cota íntegra do aforro (1.200,00 +1.200,00) =2.400,00

  Cota íntegra total (6.499,80 + 2.400,00) = 8.899,80

 6. Determinación da cota líquida

  Deducións:1.500,00

  Cota líquida total (8.899,80 - 1.500) = 7.399,80

 7. Deducións da cota líquida total

  Dedución por dobre imposición internacional (a menor de A ou B)

  A. Importe efectivo satisfeito no estranxeiro

  Por rendementos:1.100,00

  Por ganancia patrimonial:1.080,00

  B. Resultado de aplicar o tipo medio efectivo de gravame, xeral e do aforro, á parte de base liquidable, xeral e do aforro, gravada no estranxeiro.

  B.1.Tipo medio efectivo de gravame xeral

  O tipo de gravame xeral determínase mediante a seguinte operación:Cota líquida total x (cota íntegra xeneral / cota íntegra total) ÷ Base liquidable xeral

  [7.399,80 x (6.499,80÷ 8.899,80)] ÷ 31.200 x 100 =17,32%

  B.2.Tipo de gravame do aforro:

  O tipo de gravame do aforro determínase mediante a seguinte operación:Cota líquida total x (cota íntegra do aforro / cota íntegra total) ÷ Base liquidable do aforro

  [7.399,80 x (2.400,00 ÷8.899,80)] ÷ 12.000 x 100 =16,63%

  B.3.Parte de base liquidable xeral gravada no estranxeiro

  A parte de base liquidable xeral gravada no estranxeiro determínase aplicando a redución que proporcionalmente corresponde aos rendementos obtidos no estranxeiro e integrados na base liquidable.A devandita operación pode representarse mediante a seguinte formula:

  Base liquidable xeneral x rendementos obtidos no estranxeiro) ÷ Compoñentes positivos da base impoñible xeral

  (31.200 x 6.000) x 36.000 =5.200,00

  B.4.Parte de base liquidable do aforro gravada no estranxeiro:6.000,00

  Nota: Dado que no presente exemplo todos os compoñentes da base liquidable do aforro son positivos, a parte de base liquidable do aforro gravada no estranxeiro coincide co importe obtido no estranxeiro, ao non ser aplicable á base liquidable do aforro minoración algunha, posto que o mínimo persoal forma parte na súa totalidade da base impoñible xeral e sobre esta non se aplicou ningunha redución.

  B.5.Imposto soportado en España

  • Parte da base liquidable xeral (5.200 x 17,32%) =900,64

  • Parte da base liquidable do aforro (6.000 x 16,63%) =997,80

Importe da dedución por dobre imposición internacional (a menor de A ou B)

Por rendementos (900,64) + Por ganancia patrimonial (997,80) =1.898,44