Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa:Art.º 91.10 Lei IRPF

Nos supostos en que proceda a imputación de rendas no réxime de transparencia fiscal internacional, será deducible por este concepto o imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios, sexa conforme un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á renda positiva incluída na base impoñible.

Esta dedución practicarase aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a inclusión.

A dedución non poderá exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva imputada na base impoñible.

Importante:en ningún caso, poderán deducirse os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais.