Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Retencións deducibles correspondentes a rendementos bonificados

Normativa: Disposición transitoria sexta da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28)

Os beneficios procedentes do Imposto sobre as Rendas do Capital recoñecidos ás sociedades concesionarias de autoestradas de peaxe e ás restantes entidades a que se refire a disposición transitoria sexta da LIS, continúan aplicándose na actualidade de acordo coas normas do Imposto sobre as Rendas do Capital.

Dado que o tipo de gravame aplicable sobre os intereses no Imposto sobre as Rendas do Capital era o 24 por 100 e que a bonificación outorgada ascendía ao 95 por 100, o contribuínte perceptor deste tipo de rendementos unicamente soporta unha retención efectiva do 1,2 por 100 (24 x 5%).Non obstante, o importe total da bonificación que ascende ao 22,8 por 100 (24 x 95%) tamén resulta deducible por aplicación do beneficio fiscal que transitoriamente segue sendo aplicable.Agora ben, esta última contía opera como unha dedución de cota sen xerar dereito a devolución, por canto este dereito deriva das cantidades efectivamente retidas.

En consecuencia, na casa [0591] de declaración, farase constar o importe das retencións non practicadas efectivamente que, non obstante, ten a consideración de fiscalmente deducibles da cota, consignándose as retencións efectivamente soportadas na casa correspondente a estas.