Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Importe do IRPF que corresponde á Comunidade Autónoma de residencia do contribuínte no exercicio 2020

Dende o 1 de xaneiro de 2009, a cesión parcial do IRPF ten como límite máximo o 50 por 100 do rendemento producido no territorio de cada Comunidade Autónoma, de acordo co establecido na Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), modificado, por última vez, pola Lei Orgánica 3/2009, do 18 de decembro (BOE do 19).

A determinación do importe do IRPF que corresponde á Comunidade Autónoma de residencia do contribuínte no exercicio 2020 dá cumprimento ao disposto no artigo 46 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias ( BOE do 19), relativo á necesidade de que os modelos de declaración do IRPF permitan facer visible o carácter cedido deste imposto.

Para tal efecto, os contribuíntes, con excepción dos que no exercicio 2020 tivesen a súa residencia habitual no estranxeiro ou nas Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta ou Melilla, cumprirán o apartado "N" da declaración para determinar o importe do IRPF que corresponde á súa Comunidade Autónoma de residencia.

A determinación deste importe realizarase conforme ás seguintes operacións:

(+) Cota líquida autonómica incrementada, casa [0586]

(–) El 50 por 100 dos importes correspondentes a:

  • Dedución por dobre imposición internacional, por razón das rendas obtidas e gravadas no estranxeiro, casa [0588].
  • Dedución por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional, casa [0589].
  • Dedución por dobre imposición nos supostos do réxime de imputación de rendas derivadas da cesión de dereitos de imaxe, casa [0590].

(=) Importe do IRPF que corresponde á Comunidade Autónoma de residencia do contribuínte.