Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Deducións estatais por cantidades investidas para a subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación

Pérdese o dereito, en todo ou en parte, á dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación practicadas en exercicios anteriores cando se incumpran algún dos requisitos esixidos no artigo 68.1 da Lei do IRPF.Entre outros supostos:

  • Cando a entidade pase a estar admitida a negociación nalgún mercado organizado durante os anos de tenza da acción ou participación polo contribuínte.
  • Cando a entidade non conte cos medios persoais e materiais para o desenvolvemento da actividade económica.En particular, cando exerza unha actividade a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario a que se refire o artigo 4.8.Dos.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, nalgún dos períodos impositivos da entidade concluídos con anterioridade á transmisión da participación.
  • Cando se transmitan as accións ou participacións sen permanecer no patrimonio do contribuínte por un prazo superior a tres anos e inferior a doce anos.
  • Cando a participación directa ou indirecta do contribuínte, xunto coa que posúan na mesma entidade o seu cónxuxe ou calquera persoa unida ao contribuínte por parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído, supere, durante calquera día dos anos naturais de tenza da participación, o 40 por cento do 100 social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

O contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida estatal a totalidade das deducións indebidamente practicadas máis os xuros de mora correspondentes.