Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral:circunstancias que determinan a perda do dereito ás deducións practicadas

Conforme á normativa vixente nos exercicios en que se aplicaron as deducións por este concepto, perderase o dereito a estas cando, con posterioridade aos devanditos exercicios, se produzan as seguintes circunstancias:

a) Incumprimento do prazo continuado de tres anos de ocupación da vivenda, salvo que concorran circunstancias excepcionais que necesariamente esixan o cambio de domicilio.

Véxase dentro do Capítulo 16, o concepto de vivenda habitual.

b) Incumprimento do prazo de catro anos para a terminación das obras, contado dende o inicio do investimento, salvo que, por concorrencia dos requisitos legalmente establecidos, o devandito prazo sexa obxecto de ampliación.

Os requisitos e condicións para a ampliación do prazo de catro anos coméntanse, dentro do Capítulo 16, no apartado "Construción ou ampliación da vivenda habitual".

No período impositivo no que se incumpriu o prazo de catro anos deberán restituír as cantidades deducidas en exercicios anteriores, xunto aos correspondentes xuros de mora, aqueles contribuíntes que, despois de solicitar ampliación do prazo de catro anos para construír a vivenda, visen desestimada a súa solicitude pola Administración.

c) Incumprimento do prazo de doce meses, contados dende a data de adquisición ou de terminación das obras, para que o contribuínte habite de xeito efectivo e con carácter permanente a vivenda, salvo que concorran circunstancias excepcionais que impidan a ocupación da vivenda.

Véxase dentro do Capítulo 16, o concepto de vivenda habitual.

Importante: o réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda permite aos contribuíntes que teñan dereito a este, seguir aplicando a partir do 2013 esta dedución, de acordo coa regulación contida na Lei e o Regulamento do IRPF na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.