Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Outras deducións xerais de exercicios anteriores

Deducións xerais de exercicios anteriores por investimento empresarial

Cando nun exercicio posterior a aquel en que se tivesen aplicado as deducións por investimento empresarial, se produza o incumprimento dalgún dos requisitos establecidos na normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades para consolidar o dereito ás devanditas deducións, a regularización deberá realizala o propio contribuínte na declaración do exercicio en que tivese lugar o incumprimento, sumando á cota líquida do imposto, nos termos comentados nos dous primeiros puntos anteriores, o importe das deducións practicadas cuxo dereito se tivese perdido por esta causa, máis os xuros de mora correspondentes ao período durante o cal se gozase da dedución.

Para estes efectos debe terse en conta que, aínda que a dedución por creación de emprego do artigo 37 do LIS non é aplicable a partir de 2020, o incumprimento de calquera dos seus requisitos determinará a perda do dereito ás deducións practicadas en exercicios anteriores.

Non obstante, a obriga de mantemento da relación laboral durante polo menos tres anos dende a data do seu inicio non se entenderá incumprida cando o contrato de traballo se extinga, unha vez transcorrido o período de proba dun ano, por causas obxectivas ou despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez do traballador.

Precisión:véxase no Manual práctico de Renda 2019 os requisitos e importe desta dedución.

No Manual do devandito ano establecíase que, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2019, o Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, suprimira o contrato de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores que esixía esta dedución para a súa aplicación, na súa disposición derogatoria.2.a) pero mantivo, non obstante, a través da súa disposición transitoria sexta a validez daqueles contratos que se terían celebrado con anterioridade á devandita data (1 de xaneiro de 2019) ao abeiro da normativa vixente no momento da súa celebración e as dos seus correspondentes incentivos.

Como consecuencia do anterior as deducións por creación de emprego do artigo 37 do LIS só podían aplicarse ás contratacións realizadas a través de contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores que se tivesen celebrado antes do 1 de xaneiro de 2019 e aplicaríanse na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato.

Deducións por doazóns de bens ou obras de arte acollidas á Lei 30/1994 ou á Lei 49/2002

A perda do dereito á dedución correspondente pola realización de doazóns de bens ou obras de arte en favor de fundacións ou asociacións declaradas de utilidade pública incluídas no ámbito de aplicación da Lei 30/1994, do 24 de novembro, de Fundacións e de Incentivos Fiscais á Participación Privada en Actividades de Interese Xeral, ou no ámbito de aplicación da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de Réxime Fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, pode producirse como consecuencia da revogación das devanditas doazóns.

Deducións por investimentos ou gastos en bens de interese cultural e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial

A perda do dereito a deducións practicadas en exercicios anteriores polos citados conceptos pode producirse polo incumprimento do requisito de permanencia dos bens do Patrimonio Histórico Español no patrimonio do adquirente durante un prazo de catro anos

Véxase, dentro do Capítulo 16, ao examinar esta dedución o período de permanencia destes bens no patrimonio do seu titular.