Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

A. En xeral

Os erros ou omisións padecidos en declaracións xa presentadas que motivasen a realización dun ingreso inferior ao que legalmente tivese correspondido ou a realización dunha devolución superior á procedente, deben regularizarse mediante a presentación dunha autoliquidación complementaria á orixinariamente presentada.

Tamén deben regularizarse mediante a presentación de autoliquidacións complementarias, aquelas situacións ou circunstancias sobrevidas que motiven a perda do dereito a unha redución ou exención xa aplicada nunha declaración anterior.

Non obstante, a perda do dereito a determinadas deducións, tal e como se comentou neste mesmo Capítulo na epígrafe "Incremento das cotas líquidas, estatal e autonómica, por perda do dereito a deducións de exercicios anteriores", debe regularizarse na autoliquidación do exercicio en que se tivese producido o incumprimento dalgún dos requisitos esixidos para a consolidación do dereito ás devanditas deducións.

De acordo co establecido no artigo 122.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria (BOE do 18), tamén se poderá presentar autoliquidación complementaria para solicitar unha devolución inferior á autoliquidada na declaración orixinaria, no suposto de que a devolución non fose efectuada pola Administración tributaria.

As autoliquidacións complementarias, que poderán orixinar un importe a ingresar ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada no suposto de que a devolución solicitada non fose aínda efectuada pola Administración tributaria, deberán realizarse nos impresos correspondentes ao exercicio que é obxecto de regularización.