Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Iniciación do procedemento

Cando se pode presentar a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF?

A rectificación da súa autoliquidación poderá solicitarse:

 • Unha vez presentada a correspondente autoliquidación.
 • Sempre que a Administración tributaria non practicase liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo.
 • Ademais, é necesario que non transcorrese o prazo de catro anos a que se refire o artigo 66 da citada Lei Xeral Tributaria.

O devandito prazo de catro anos comezará a contarse:

 1. Se a declaración se presentou dentro do prazo regulamentario de presentación das declaracións, dende o día seguinte á finalización deste.
 2. Se a declaración se presentou fose do devandito prazo, dende o día seguinte á presentación da declaración.

Formas de presentar a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF.

O contribuínte pode solicitar a rectificación da autoliquidación do IRPF de dúas formas:

a. Utilizando, de forma voluntaria, o modelo de declaración do IRPF aprobado polo Ministro de Facenda para o exercicio.

A presentación desta solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF utilizando o modelo de declaración deberá realizarse a través dalgún dos seguintes medios electrónicos:

 • Presentación electrónica por Internet a través do portal da Axencia Tributaria en Internet (www.sede.agenciatributaria.gob.es), e para os períodos impositivos 2017 e seguintes, tamén a través dos programas de presentación desenvolvidos por terceiros.

  Para iso o contribuínte cumprirá unha nova autoliquidación que comprenderá ademais dos correctamente reflectidos na autoliquidación orixinaria, os de nova inclusión ou modificación.

  Deberá marcar a casa [127] da declaración dentro do apartado "Solicitude de rectificación de autoliquidación" e proceder a consignar os datos correspondentes á regularización na epígrafe O da declaración. Para tal efecto, indicarase o resultado a ingresar de anteriores autoliquidacións ou liquidacións administrativas correspondentes ao exercicio 2020 (casa [0681]) ou ben o resultado a devolver como consecuencia da tramitación de anteriores autoliquidacións correspondentes ao exercicio 2020 (casa [0682]).

  Así mesmo, de acordo co disposto no artigo 126 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos aprobado por Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, dentro da epígrafe OU da declaración deberá facerse constar na casa [0686] o número de xustificante da autoliquidación cuxa rectificación se solicita e, en caso de que se solicite unha devolución, na casa [0687] o número de conta no que solicita efectúese a devolución.

  A presentación da autoliquidación, unha vez cumpridos os datos anteriores fai as funcións de escrito de solicitude de rectificación da autoliquidación e inicia o procedemento.

  Poderá acompañarse da documentación en que se basea a solicitude de rectificación e os xustificantes, se é o caso, do ingreso efectuado polo contribuínte.Os citados documentos ou escritos poderán presentarse a través do rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da AEAT pola que se crea a Sede electrónica e se regulan os rexistros electrónicos da AEAT.Todo iso entenderase sen prexuízo do disposto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 • Presentación electrónica a través do teléfono, mediante chamada ao número 901 200 345 (accesible tamén a través do teléfono 91 535 68 13), exclusivamente para aqueles contribuíntes que cumpran os requisitos que consten na Sede electrónica da AEAT en Internet e, sempre que a autoliquidación a rectificar se realizase a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración,

  Para estes efectos, pola AEAT adoptaranse as medidas de control precisas que permitan garantir a identidade dos contribuíntes que efectúan a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF.

  Recorde:esta forma de solicitar a rectificación dunha autoliquidación do IRPF é máis sinxela e permite á Administración tributaria resolver estes procedementos con maior celeridade.

  A utilización voluntaria o modelo de declaración do IRPF como solicitude de rectificación está dispoñible para as autoliquidacións correspondentes aos exercicios 2016 a 2020, e pode utilizarse tanto en período voluntario de presentación coma fóra del.

b. Mediante escrito dirixido á Dependencia ou Sección de Xestión da Delegación ou Administración da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio habitual, facendo constar claramente os erros ou omisións padecidos e acompañando xustificación abondo destes.