Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Terminación do procedemento

O procedemento finalizará mediante resolución na que se acordará ou non a rectificación da autoliquidación.

No caso de que a solicitude sexa considerada procedente, o órgano competente da Administración tributaria practicará liquidación provisional rectificando a declaración presentada e devolverá, se é o caso, a cantidade indebidamente ingresada máis os xuros de mora correspondentes, conforme ao disposto nos artigos 221 e 32.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria (BOE do 18) e na súa normativa regulamentaria de desenvolvemento.

Especialidades no caso de solicitude de rectificación utilizando o modelo de declaración do IRPF

Non obstante, para os contribuíntes que soliciten a rectificación das súas autoliquidacións de IRPF presentadas utilizando o modelo de declaración establécense as seguintes especialidades para o caso de que a Administración tributaria, despois de limitar as súas actuacións a contrastar a documentación presentada polo interesado cos datos e antecedentes que obren en poder daquela, acorde rectificar a autoliquidación nos termos solicitados polo contribuínte:

  1. O acordo da Administración non impedirá a posterior comprobación do obxecto do procedemento.
  2. Se o acordo dese lugar exclusivamente a unha devolución derivada da normativa do tributo e non procedese o abono de xuros de mora, entenderase notificado o devandito acordo pola recepción da transferencia bancaria, sen necesidade de que a Administración tributaria efectúe unha liquidación provisional.