Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Tramitación do procedemento

O procedemento rexerase polo disposto nos artigos 120.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e 126 a 128 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo.

Na tramitación do expediente comprobaranse as circunstancias que determinan a procedencia da rectificación.

Para estes efectos, a Administración poderá examinar a documentación presentada e contrastala cos datos e antecedentes que obren no seu poder.Tamén poderá realizar requirimentos ao propio obrigado en relación coa rectificación da súa autoliquidación, incluídos os que se refiran á xustificación documental de operacións financeiras que teñan incidencia na rectificación solicitada.Así mesmo, poderá efectuar requirimentos a terceiros para que acheguen a información que se encontren obrigados a subministrar con carácter xeral ou para que a ratifiquen mediante a presentación dos correspondentes xustificantes.Tamén se poderán solicitar os informes que se consideren necesarios.

Finalizadas as actuacións notificarase ao interesado a proposta de resolución para que, no prazo de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da proposta, alegue o que conveña ao seu dereito, salvo que a rectificación que se acorde coincida coa solicitada polo interesado, en cuxo caso se notificará sen máis trámite a resolución.