Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Contía e límite da dedución

Contía da dedución

  • O importe da dedución por maternidade correspondente a cada fillo que outorgue dereito a esta é de 100 euros por cada mes do período impositivo en que concorran de forma simultánea os requisitos anteriormente comentados.
  • A determinación dos fillos realizarase de acordo coa súa situación o último día de cada mes.En consecuencia, en caso de fillos por natureza computarase por enteiro o mes de nacemento, sen que se compute o mes en que o fillo cumpra os tres anos de idade.
  • Polo que respecta ao requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade, este entenderase cumprido cando esta situación se produza en calquera día do mes.

Límite da dedución

O importe da dedución por maternidade por cada fillo que outorgue dereito a esta non poderá superar ningunha das dúas cantidades que a continuación se sinalan:

  • Ata 1.200 euros anuais.
  • O importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades devindicadas en cada período impositivo con posterioridade ao nacemento, adopción, delegación de garda para a convivencia preadoptiva ou acollemento.

Polo tanto, no período impositivo de nacemento do menor non se computarán para determinar o segundo destes límites o importe das cotizacións dos meses anteriores ao nacemento.

De igual forma, no período impositivo de cumprimento dos tres anos, ou no seu caso do falecemento do menor, non se computarán as cotizacións ou cotas devindicadas con posterioridade ao acaecemento das devanditas circunstancias que determinan a perda do dereito a aplicar a dedución.

Isto é:

  • No período impositivo en que o descendente cumpre os tres anos só deben terse en conta as cotizacións á Seguridade Social devindicadas durante o período no que se ten dereito a aplicar a dedución e non as de todo o ano en que o menor cumpre os tres anos.
  • Do mesmo modo, se o descendente falece no ano, só se computarán as cotizacións á Seguridade Social dos meses transcorridos ata o falecemento e non as de todo o período impositivo.

O cómputo efectuarase polos importes íntegros, sen tomar en consideración as bonificacións que puidesen corresponder pola situación persoal do afiliado ou mutualista e incluíndo no devandito importe íntegro as cotas correspondentes ao traballador e ao empregador.