Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo.Dedución por maternidade e incremento por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

Dona P.C.A. estivo dada de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social durante todo o ano 2020, ascendendo a 1.800 euros (150/mes) os importes íntegros das cotizacións e cotas anuais devindicadas ao citado Réxime.

Dona P.C.A. ten dous fillos:o maior, nacido o 31 de xaneiro de 2018, e o menor, nacido o 13 de agosto de 2020.

O fillo maior estivo matriculado durante o exercicio no centro de educación infantil autorizado "ZZ" sendo os gastos satisfeitas polos servizos prestados por esta os seguintes:

 • 300 euros por matricúlaa
 • 4.250 euros [importe que corresponden aos meses completos de xaneiro a xuño, ambos os dous inclusive, outubro e novembro (500 euros/mes) e a 15 días de mes xullo (250 euros)].

En relación aos devanditos gastos solicitouse e obtivo para o exercicio 2020 da Comunidade Autónoma unha bolsa polo concepto de cheque gardaría que alcanzou os 1.000 euros, cantidade que foi aboada directamente á gardaría pola Consellaría de Educación.

Así mesmo, a empresa onde traballa Dona P.C.A pagou tamén directamente á gardaría a cantidade de 1.500 euros, como retribución en especie exenta para a súa traballadora.

O resto do importe foi satisfeito ao 50 por 100 por cada proxenitor.

Determinar o importe da dedución por maternidade e o incremento adicional por gastos de gardaría correspondente ao exercicio 2020 e calcular o resultado da súa declaración, sabendo que a cota diferencial desta ascende a 1.500 euros e que a contribuínte non solicitou o pagamento anticipado da dedución por maternidade.

Solución:

1.Importe da dedución por maternidade

Dedución correspondente ao fillo maior:

 • Numero de meses de cumprimento dos requisitos:12 meses
 • Importe da dedución (12 meses x 100 euros) =1.200 
 • Límite da dedución por fillo (1.200 euros)

  Nota:Prevalece o importe de 1.200 euros anuais polo primeiro fillo ao ser superior o importe das cotizacións e cotas devindicadas á Seguridade Social no exercicio 2020 (1.800 euros)

Dedución correspondente ao fillo menor:

 • Numero de meses de cumprimento dos requisitos:5 meses
 • Importe da dedución (5 meses x 100 euros) =500
 • Límite da dedución por fillo (500 euros)

  Nota:Prevalece o importe de 500 euros por segundo fillo, ao ser superior o importe das cotizacións e cotas devindicadas no exercicio 2020 á Seguridade Social con posterioridade ao nacemento (750 euros ao terse en conta 5 meses).

Importe total (1.200 + 500) = 1.700,00

2.Incremento adicional por gastos de custodia

Incremento adicional correspondente ao fillo maior:

 • Numero de meses de cumprimento dos requisitos:8 meses
 • Importe do incremento (1.000 euros ÷ 12 meses x 8 meses) =666,64 

  Nota:no presente caso, o incremento adicional por gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados pode alcanzar ata 1.000 euros anuais e calculásese proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran de forma simultanea os requisitos esixidos no artigo 81.1 e 2 da Lei do IRPF.Os meses a tomar en consideración son exclusivamente aqueles nos que os gastos aboados se efectúen por mes completo.Polo tanto, neste caso só se teñen en conta os 8 meses completos, excluíndo os 15 días de mes de xullo, polo que o cálculo será:1.000 euros.12 meses x 8 meses =666,64 euros

 • Límite do incremento:666,64 euros

  O incremento de 666,64 euros non supera ningún dos límites que se indican a continuación.

  a) Importe das cotizacións e cotas devindicadas á Seguridade Social:1.800 euros

  b) Importe total do gasto efectivo non subvencionado dos gastos de custodia:2.050 euros

  Nota:de acordo co artigo 81 da Lei do IRPF e o artigo 60 do Regulamento do IRPF, o gasto total non subvencionado correspondente ás cantidades totais anuais (por meses completos ou incompletos) satisfeitas a gardarías ou centros de educación infantil autorizados pola preinscrición e matricula de ditos menores, a asistencia, en horario xeral e ampliado, e a alimentación, minorásese nas cantidades dos devanditos gastos que fosen satisfeitas polas empresas empregadoras dos beneficiarios que tiveran a consideración de rendementos do traballo en especie exentos por aplicación do disposto nas letras b) ou d) do apartado 3 do artigo 42 da Lei do IRPF.

  Polo tanto, no presente caso os gastos de custodia serán:300 (matricula) +4.000 (8 meses completos) +250 (mes incompleto) – 1.000 (importe subvencionado) – 1.500 (retribución en especie exenta) =2.050 euros

  Precisión: aínda que fose pagado por ambos os dous proxenitores ao 50 por 100 considerásese tanto o importe pagado pola nai ou o contribuínte con dereito ao referido incremento, como o satisfeito polo outro proxenitor.

3.Resultado da declaración

Cota diferencial:1.500,00

Dedución por maternidade

 • Importe da dedución (1.200,00 +500,00) =1.700,00
 • Incremento por gastos en gardarías (666,64) =666,64 

Resultado da declaración (1.500 − 1.700 − 666,64):−866,64