Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cesión do dereito á dedución

En que consiste

Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das deducións respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa, poderá ceder o dereito á dedución a un deles.

Considérase que non existe transmisión lucrativa para efectos fiscais por esta cesión.

Supostos nos que se entende cedido o dereito a favor doutro contribuínte

Enténdese cedido o dereito nos seguintes casos:

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das deducións e terían presentado unha solicitude de abono anticipado de forma colectiva, entenderase cedido o dereito á dedución a favor do primeiro solicitante, quen deberá consignar na declaración do IRPF o importe da dedución e a totalidade do pagamento anticipado percibido.
  • Nos restantes casos, entenderase cedido o dereito á dedución en favor do contribuínte que aplique a dedución na súa declaración, debendo constar esta circunstancia na declaración de todos os contribuíntes que tiveran dereito á dedución, salvo que o cedente sexa un non obrigado a declarar, en cuxo caso tal cesión efectuarase mediante a presentación do modelo 121 que deberá presentarse no prazo establecido en cada exercicio para a presentación da declaración do IRPF.Véxase ao respecto a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba o modelo 121 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo.Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración" (BOE do 10). 

Atención:no caso de cesión do dereito a favor doutro contribuínte este deberase indicar na declaración, dentro da dedución que corresponda, que lle cederon o dereito á dedución e no seu caso o NIF do cedente.

Regras especiais para o cálculo da dedución cando se ceda o dereito

Cando se leve a cabo a cesión, para os efectos do cálculo da dedución, aplicaranse as seguintes regras especiais:

  1. O importe da dedución non se rateará entre eles, senón que se aplicará integramente polo contribuínte en cuxo favor se tivese cedido a dedución.
  2. Computaranse os meses en que calquera dos contribuíntes que tiveran dereito á dedución cumpra os requisitos.
  3. Teranse en conta de forma conxunta as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes a todos os contribuíntes que tiveran dereito á dedución.
  4. Os importes que, se é o caso, se tivesen percibido anticipadamente, consideraranse obtidos polo contribuínte en cuxo favor se tivese cedido a dedución.