Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Introdución

A cota diferencial, como regra xeral, constitúe o resultado da declaración.Non obstante, naqueles supostos en que o contribuínte teña dereito á dedución por maternidade establecida no artigo 81 da Lei do IRPF, ou ás deducións por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo previstas no artigo 81 bis da Lei do IRPF, o resultado da declaración virá determinado polas seguintes operacións que se indican:

(±) Cota diferencial

(−) Dedución por maternidade e incremento por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

(�) Dedución por descendentes con discapacidade a cargo

(�) Dedución por ascendentes con discapacidade a cargo

(�) Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo

(−) Dedución por familia numerosa

(−) Dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos

(+) Importe do abono anticipado da Dedución por maternidade

(+) Importe do abono anticipado da "Dedución por descendentes con discapacidade a cargo"

(+) Importe do abono anticipado da "Dedución por ascendentes con discapacidade a cargo"

(+) Importe do abono anticipado da "Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo"

(+) Importe do abono anticipado da "Dedución por familia numerosa"

(+) Importe do abono anticipado da "Dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos,"

(=) Resultado da declaración (a ingresar ou a devolver)

Se o resultado da declaración é unha cantidade positiva, non esqueza ingresar o seu importe, ben sexa a totalidade ou o primeiro prazo, dentro do período comprendido entre os días 7 de abril e 30 de xuño de 2021, ambos os dous inclusive.

Se o resultado da declaración é unha cantidade negativa, o contribuínte ten dereito a solicitar a devolución da cantidade que resulte ao seu favor, solicitude que debe efectuarse no documento de ingreso ou devolución modelo 100.

O importe da devolución non poderá exceder da suma da cantidade reflectida na casa [0609] en concepto de pagamentos a conta máis a suma, de ser positiva, da diferenza entre as cantidades reflectidas nas casas [0611], [0612] y [0613] relativas á dedución por maternidade, das casas [0623] y [0624] na dedución por descendentes con discapacidade a cargo;das casas [0636] y [0637] na dedución por ascendentes con discapacidade a cargo e, das casas [0248] y [0249] na dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade;das casas [0660] y [0661] na dedución por familia numerosa e, por último das casas [0662] y [0663] na dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos.