Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

b) Cantidades aboadas por razón do cargo

Considéranse rendementos do traballo as cantidades que se aboen, por razón do seu cargo, a os deputados españois no Par­lamento Europeo, aos deputados e senadores das Cortes Xerais, aos membros das asembleas lexislativas autonómicas, concelleiros de concello e membros das deputacións provinciais, cabidos insulares ou outras entidades locais, con exclusión, en todo caso, da parte daquelas que as devanditas institucións asignen para gastos de viaxe e desprazamento.