Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

d) Rendementos por elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas

Considéranse rendementos de traballo os derivados da elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas, sempre que se ceda o dereito á súa explotación e os devanditos rendementos non deriven do exercicio dunha actividade económica.

Non obstante, cando os dereitos de autor os perciba un terceiro distinto ao autor, constituirán para o perceptor rendementos do capital mobiliario.

Por outra parte, téñase en conta que o artigo 95.2.b).1º do Regulamento do IRPF considera como rendementos profesionais os obtidos polos autores ou tradutores de obras, provenientes da propiedade intelectual ou industrial.Engadindo ademais que cando os autores ou tradutores editen directamente as súas obras os seus rendementos se comprenderán entre os correspondentes ás actividades empresariais.