Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Esquema xeral

As operacións necesarias para determinar a contía do rendemento neto do traballo que se integra na base impoñible represéntanse no seguinte esquema:

Fase 1ª:

(+) Importe íntegro devindicado (retribucións monetarias).

(+) Valoración fiscal máis ingreso a conta non repercutido (retribucións en especie).

(+) Contribucións empresariais a sistemas de previsión social (importes imputados).

(+) Achegas ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade.

(−) Reducións aplicables sobre os seguintes rendementos:

 • Xerados nun prazo superior a dous anos.
 • Obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.
 • Prestacións percibidas de réximes públicos de previsión social.
 • Prestacións percibidas de sistemas privados de previsión social (réxime transitorio).

(=) Rendemento íntegro do traballo.

Fase 2ª:

(−) Gastos deducibles:

 • Cotizacións á Seguridade Social ou a mutualidades obrigatorias de funcionarios.
 • Detraccións por dereitos pasivos.
 • Cotizacións a colexios de orfos ou institucións similares.
 • Cotas satisfeitas a sindicatos.
 • Cotas satisfeitas a Colexios profesionais, se a colexiación é obrigatoria.
 • Gastos de defensa xurídica en litixios co empregador.
 • Outros gastos:

  1. Contía fixa aplicable con carácter xeral.2.000 euros
  2. Incremento por mobilidade xeográfica.
  3. Incremento para traballadores activos con discapacidade.

(=) Rendemento neto do traballo.

Fase 3ª:

(−) Redución por obtención de rendementos do traballo (só para contribuíntes con rendementos netos do traballo inferiores a 16.825 euros e rendas distintas ás do traballo que non superen 6.500 euros).

(=) Rendemento neto reducido do traballo.