Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 1ª:Determinación do rendemento íntegro do traballo

Os rendementos monetarios do traballo deben computarse polo importe íntegro ou bruto devindicado, é dicir, sen descontar as cantidades que fosen deducidas polo pagador en concepto de gastos deducibles nin as retencións a conta do IRPF practicadas sobre os devanditos rendementos.

Os rendementos do traballo en especie deben computarse pola cantidade que resulte de sumar ao valor da retribución recibida, determinado conforme ás regras indicadas na epígrafe correspondente deste mesmo Capítulo, o ingreso a conta que tivese correspondido realizar o pagador desta, sempre que o seu importe non haxa sido repercutido ao traballador.

Como regra xeral, os rendementos íntegros compútanse na súa totalidade de acordo co que acabamos de indicar, agás que sexa de aplicación algunha das reducións que comentamos a continuación: