Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos estimados do traballo e operacións vinculadas

Rendementos considerados de traballo

Normativa:Arts.6.5 e 40 Lei IRPF

As prestacións de servizos susceptibles de xerar rendementos do traballo presúmense retribuídas, salvo proba en contrario.

En defecto de proba en contrario, a valoración dos devanditos rendementos efectuarase polo valor normal no mercado destes, entendéndose por valor normal no mercado a contraprestación que se acordaría entre suxeitos independentes, salvo proba en contrario.Non obstante, a valoración de determinadas retribucións consideradas satisfeitas en especie efectuarase aplicando as regras especiais de valoración que na próxima epígrafe (Rendementos do traballo en especie) coméntanse.

Rendementos do traballo en operacións vinculadas

Normativa:Art.º 41 Lei IRPF

Nos supostos en que a prestación do traballo persoal se realice a unha sociedade coa que se dean relacións de vinculación, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (LIS), as operacións entre persoas ou entidades vinculadas valoraranse polo seu valor de mercado.Entenderase por valor normal de mercado aquel que se tería acordado por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Conforme ao artigo 18 da LIS as relacións de vinculación danse nas operacións realizadas entre:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes,
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores de dereito e de feito,
  • Unha entidade e os socios ou conselleiros doutra sociedade que pertenza ao mesmo grupo,
  • Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.

Cando a vinculación se defina en función da relación socio-sociedade, a participación do socio deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.

No suposto de retribucións polo exercicio das súas funcións de conselleiros ou administradores de entidades, non se seguen as regras das relacións de vinculación, porque así o establece expresamente o artigo 18.2 da LIS, e polo tanto as devanditas retribucións quedan excluídas do ámbito das operacións vinculadas que se regula no artigo 41 da Lei IRPF.

A Administración tributaria poderá comprobar que as operacións realizadas entre persoas ou entidades vinculadas se valoraron polo seu valor normal de mercado e efectuará, se é o caso, as correccións valorativas que procedan respecto das operacións suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, ao IRPF ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes que non tivesen sido valoradas polo seu valor normal de mercado.Para tal efecto, o contribuínte do IRPF deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidos no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).