Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regra xeral de valoración e ingreso a conta

Regra xeral de valoración

Normativa:Art.º 43.1 Lei IRPF

Con carácter xeral, as retribucións en especie deben valorarse polo seu valor normal no mercado.Non obstante, na valoración de determinadas retribucións do traballo en especie deben aplicarse as normas especiais de valoración que máis adiante se comentan.

Ingreso a conta

Normativa:Arts.43.2 Lei IRPF e 102 Regulamento

Ao importe da valoración da retribución en especie do traballo sumaráselle o ingreso a conta que corresponda realizar o pagador das devanditas retribucións, con independencia de que o devandito ingreso a conta fose efectivamente realizado.A contía do ingreso a conta será a que resulte de aplicar a porcentaxe de retención que corresponda sobre a valoración da retribución en especie.

Non obstante o anterior, non procederá sumar o ingreso a conta nos seguintes supostos:

  1. Cando non exista obriga de efectuar ingresos a conta sobre retribucións en especie do traballo, como é o caso das contribucións satisfeitas polos promotores de plans de pensións, de plans de previsión social empresarial e de mutualidades de previsión social que reduzan a base impoñible.
  2. Cando o ingreso o ingreso a conta haxa sido repercutido ao traballador.

En definitiva, nas retribucións en especie o rendemento íntegro do traballo obtense mediante a suma da valoración da retribución en especie máis o importe do ingreso a conta non repercutido ao traballador.Así pois:

Rendemento íntegro = Valoración + Ingreso a conta non repercutido