Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Entrega ou utilización de vehículos automóbiles

. No suposto de entrega do vehículo

Neste caso a retribución valorarase no custo de adquisición do vehículo para o empregador, incluídos os gastos e tributos que graven a operación.En consecuencia, deberá incluírse a totalidade do IVE satisfeito, con independencia de que resulte ou non deducible para o pagador.

. No suposto de utilización do vehículo

No suposto de utilización, hai que distinguir:

 1. Vehículo que sexa propiedade do pagador:o valor será o 20 por 100 anual do custo de adquisición do vehículo para o empregador, incluídos os gastos e tributos que graven a operación.
 2. Vehículo que non sexa propiedade do pagador:o valor será o 20 por 100 anual sobre o valor de mercado, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición, que correspon­dería ao vehículo se fose novo.
 3. Vehículo pertencente a empresas que teñan como actividade habitual a cesión de uso de vehículos automóbiles:a valoración non poderá ser inferior ao prezo ofertado ao público do servizo de que se trate.

Reducións aplicables na valoración de vehículos automóbiles eficientes enerxeticamente

Normativa:Art.º 48 bis Regulamento IRPF

Nos supostos a, b e c anteriores de cesión de uso de vehículo a valoración resultante poderase reducir ata nun 30 por 100 cando se trate de vehículos considerados eficientes enerxeticamente, nos termos e condicións que se indican a continuación:

Cando se trate de vehículos considerados eficientes enerxeticamente por cumprir os límites de emisións Euro 6 previstos no anexo I do Regulamento (CE) nº 715/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2007, sobre a homologación de tipo dos vehículos de motor polo que se refire ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 5 e Euro 6) e sobre o acceso á información relativa á reparación e o man­tenimiento dos vehículos, a valoración das rendas en especie pola utilización poderase reducir nas seguintes porcentaxes:

 • Redución do 15 por 100 do importe que resulte, cando o vehículo cumpra as siguien­tes condicións:

  1. As súas emisións oficiais de CO2 non sexan superiores a 120 gr/km e
  2. O valor de mercado que correspondería ao vehículo se fose novo, antes de impostos, non sexa superior a 25.000 euros
 • Redución do 20 por 100 do importe que resulte, cando o vehículo cumpra as siguien­tes condicións:

  1. As súas emisións oficiais de CO2 non sexan superiores a 120 gr/km
  2. Trátese de vehículos híbridos ou propulsados por motores de combustión interna que poidan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás -GLP- e Gas Natural) e
  3. O valor de mercado que correspondería ao vehículo se fose novo, antes de impostos, non sexa superior a 35.000 euros
 • Redución do 30 por 100 do importe que resulte, cando se trate de calquera das seguintes categorías de vehículos:

  1. Vehículo eléctrico de batería (BEV).
  2. Vehículo eléctrico de autonomía estendida (E-REV).
  3. Vehículo híbrido enchufable (PHEV) cunha autonomía mínima de 15 kiló­metros sempre que, neste caso, o valor de mercado que correspondería ao vehículo se fose novo, antes de impostos, non sexa superior a 40.000 euros.

. No caso de utilización mixta do vehículo (fins da empresa e fins particulares do empregado)

Cando se trate de utilización mixta do vehículo, para fins da empresa e para fins parti­culares do empregado, só procederá imputar ao contribuínte unha retribución en especie na medida que este teña a facultade de dispoñer do vehículo para fins particulares, con independencia de que exista ou non unha utilización efectiva para os devanditos fins.En definitiva, nestes supostos, o parámetro determinante da valoración da retribución en especie debe ser a dispoñibilidade do vehículo para fins particulares.

Covid-19: a cesión do uso do vehículo pola empresa ao traballador durante o estado de alarma pola crise sanitaria do coronavirus constitúe para este un rendemento de traballo en especie, pois, en primeiro lugar, o estado de alarma non implica a inmobilización do vehículo senón a limitación dos desprazamentos aos permitidos no devandito estado e, en segundo lugar, a imputación ao contribuínte da retribución en especie derivada da obtención do dereito de uso do vehículo éo na medida que este teña a facultade de dispoñer do vehículo para usos particulares, con independencia de que exista ou non unha utilización efectiva para os devanditos fins. 

Exemplo:

Don A.P.L. ten cedido pola súa empresa un automóbil que utiliza para fins laborais e para usos particulares.Tendo en conta a natureza e características das funcións desenvolvidas polo traballador na súa empresa, a porcentaxe de utilización do vehículo para fins laborais da empresa estímase nun 30 por 100.O custo de adquisición para a empresa do devandito vehículo ascendeu a un importe de 30.000 euros.O automóbil é un vehículo híbrido (non eléctrico) que cumpre os límites de emisións Euro 5 e Euro 6 previstos no Regulamento (CE) nº 715/2007.

Determinar o importe da retribución en especie correspondente á utilización do automóbil no exercicio 2020 se os ingresos a conta efectuados pola empresa no devandito exercicio por esta retribución en especie, que non foron repercutidos ao traballador, ascenderon 1.300 euros.

Solución:

Utilización do automóbil para fins laborais (30 por 100):Non constitúe retribución en especie.

Dispoñibilidade do automóbil para fins particulares:Constitúe retribución en especie, con independencia de que exista ou non utilización efectiva deste para fins particulares (100 por 100) – (30 por 100) =70 por 100.

Valor da retribución en especie:

 • Valoración total anual antes de redución:(20% s/30.000) = 6.000,00
 • Redución por vehículos automóbiles eficientes enerxeticamente (20% s/6.000) =1.200,00
 • Valoración total anual (6.000 – 1.200) =4.800,00

Dispoñibilidade para fins particulares:(4.800 x 70%) = 3.360,00

Ingreso a conta non repercutido = 1.300,00

Total retribución en especie (3.360 + 1.300) = 4.660,00

. No suposto de utilización e posterior entrega

Neste caso a valoración desta última (a entrega) efectuarase tendo en conta a va­loración resultante do uso anterior.Para estes efectos, a valoración do uso deberá estimarse no 20 por 100 anual, con independencia de que a dispoñibilidade do automóbil para fins particulares fose total ou parcial.

Exemplo:

Don A.A.P. ten á súa disposición para uso particular dende o 1 de xaneiro de 2017 un vehículo propiedade da empresa, que o adquiriu na devandita data por un importe de 23.000 euros.O 1 de xaneiro de 2020, a empresa entrega gratuitamente o vehículo ao traballador.

Determinar o importe da retribución en especie derivada da entrega do vehículo automóbil no exercicio 2020, supoñendo que o ingreso a conta efectuado pola empresa en relación coa devandita retribución en especie, que non ten sido repercutido ao traballador, ascende 4.300 euros.

Solución:

 • Valoración da entrega do vehículo:(23.000 – 13.800) (1) = 9.200
 • Ingreso a conta non repercutido =4.300

Total retribución en especie:(9.200 + 4.300) = 13.500

Nota ao exemplo:A valoración da entrega o 01-01-2020 debe realizarse descontando a valoración da utilización correspondente aos exercicios 2017, 2018 e 2019.A devandita valoración estímase nun 20 por 100 anual do valor de adquisición do automóbil (23.000 x 60%) =13.800 euros.