Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Utilización de vivenda

A regra de valoración da retribución en especie derivada da utilización de vivenda, vén determinada en función de que a vivenda sexa ou non propiedade do pagador:

a. Se a vivenda utilizada é propiedade de pagador

Deben distinguirse os seguintes casos:

 • En xeral, a valoración efectuarase polo importe que resulte de aplicar a porcentaxe do 10 por 100 sobre o valor catastral da vivenda
 • No caso de inmobles localizados en municipios nos que os valores catastrais fosen revisados ou modificados, ou determinados mediante un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, e entrasen en vigor no período impositivo ou no prazo dos dez pe­ríodos impositivos anteriores, a porcentaxe aplicable sobre o valor catastral será do 5 por 100.
 • No caso de que á data de devindicación do IRPF os inmobles carecesen de valor catastral ou este non tería sido notificado ao titular, a porcentaxe será do 5 por 100 e aplicarase sobre o 50 por 100 do maior dos seguintes valores:o comprobado pola Administración para os efectos doutros tribu­tos ou o prezo, contraprestación ou valor da adquisición.

Límite: A valoración resultante da retribución en especie correspondente á utilización de vi­vienda que sexa propiedade do pagador, non poderá exceder do 10 por 100 das restantes contraprestacións do traballo.

Exemplo 1:vivenda propiedade do pagador

No exercicio 2020, don A.P.G., solteiro, percibiu como soldo íntegro 45.000 euros, residindo nunha vivenda nova, propiedade da empresa, cuxo valor catastral, que foi obxecto de revisión en 2011, ascende 80.000 euros.

Como debe valorarse esta retribución, se os ingresos a conta efectuados pola empresa no exercicio 2020 pola devandita retribución en especie, que non foron repercutidos ao traballador, ascenderon 928 euros?

Solución:

Soldo íntegro = 45.000,00

Retribución en especie:(Resultado de sumar á valoración fiscal da retribución en especie por utilización de vivenda os ingresos a conta efectuados pola empresa):4.928,00

 • Valoración fiscal por utilización vivenda (5% x 80.000) =4.000,00
 • Límite máximo de valoración fiscal (10% x 45.000) =4.500,00
 • Valoración fiscal que prevalece =4.000,00
 • Ingresos a conta =928,00

  Nota:Dado que os ingresos a conta non foron repercutidos ao traballador, deben sumarse á valoración fiscal co obxecto de determinar o rendemento íntegro do traballo.

 • Importe íntegro (4.000 +928) =4.928,00

Total Ingresos Íntegros do traballo:45.000 + 4.928,00 = 49.928,00

b. Se a vivenda utilizada non é propiedade do pagador

Neste caso a retribución en especie vén determinada polo custo para o pagador da vivenda, incluídos os tributos que graven a operación, sen que esta valoración poida ser inferior á que tivese correspondido de terse aplicado a regra anterior prevista para as vivendas propiedade do pagador (o 10 ou o 5 por 100 sobre o valor catastral da vivenda co límite do 10 por 100 das restantes contraprestacións do traballo).

Exemplo 2:vivenda que non é propiedade do pagador

Don R.J. percibe un soldo íntegro anual de 33.000 euros.Ademais, percibe unha retribución en especie correspondente á utilización dunha vivenda arrendada pola súa empresa na que traballa e pola que satisfai un aluguer que ascende a 600 euros mensuais.

A vivenda arrendada ten un valor catastral de 120.000 euros, que foi obxecto de revisión en 2012.

Como debe valorarse esta retribución, se os ingresos a conta efectuados pola empresa no exercicio 2020 pola devandita retribución en especie, que non foron repercutidos ao traballador, ascenderon 1.385 euros?

Solución:

Soldo íntegro = 33.000,00

Retribución en especie:(Resultado de sumar á valoración fiscal da retribución en especie por utilización de vivenda os ingresos a conta efectuados pola empresa) =8.585,00

 • Custo para o pagador (600 x 12) =7.200,00
 • Valoración fiscal en caso de vivenda propiedade da empresa (5% x 120.000), cun límite máximo de valoración fiscal (10% x 33.000 =3.300) =3.300,00
 • Valoración fiscal que prevalece =7.200,00

  Nota:Prevalece o custo para o pagador ao ser a devandita valoración superior á que tivese correspondido de ter aplicado a regra de valoración pola utilización de vivendas propiedade do pagador.

 • Ingresos a conta =1.385,00

  Nota:Dado que os ingresos a conta non foron repercutidos ao traballador, deben sumarse á valoración fiscal co obxecto de determinar o rendemento íntegro do traballo.

 • Importe íntegro (7.200 +1.385) =8.585,00

Total Ingresos Íntegros do traballo:33.000+8.585 = 41.585,00