Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Concepto

Normativa:Art.º 42.1 Lei IRPF

Constitúen rendementos do traballo en especie a utilización, consumo ou obtención, para fins particulares, de bens, dereitos ou servizos de forma gratuíta ou por prezo inferior ao nor­mal de mercado, aínda cando non supoñan un gasto real para quen os conceda, sempre que deriven, directa ou indirectamente, do traballo persoal ou dunha relación laboral ou estatutaria.

Os rendementos do traballo en especie deben distinguirse daqueles outros supostos nos que se produce unha simple mediación de pagamento por parte da empresa respecto de gastos efectuados polo empregado.É dicir, supostos en que a empresa se limita a aboar unha cantidade por conta e orde do empregado.Nestes casos, a contraprestación esixible polo traballador á empresa non consiste na utilización, consumo ou obtención de bens, dereitos ou servizos, senón que se trata dunha contraprestación que a empresa ten a obriga de satisfacer de forma monetaria, se ben en virtude do mandato realizado polo empregado, o pagamento se realiza a un terceiro sinalado por este.É dicir, que o traballador destina parte das súas retribucións monetarias á adquisición de determinados bens, dereitos ou servizos, pero o pagamento destes se realiza directamente polo empregador.Nestes casos, tratarase dunha aplicación dos rendementos do traballo monetarios.

Non obstante, debe sinalarse que non sempre que o empregador satisfaga ou aboe cantidades a terceiros para que estes proporcionen ao seu traballador o ben, dereito ou servizo de que se trate, esteamos en presenza de retribucións monetarias, por considerar que existe mediación de pagamento, xa que en ocasións a retribución en especie se instrumenta mediante un pagamento directo do empregador ao terceiro en cumprimento dos compromisos asumidos cos seus traballadores, xa sexa no convenio colectivo ou no propio contrato de traballo e, en tal suposto, as cantidades pagadas pola empresa aos subministradores non se considerarían como un suposto de mediación de pagamento, nos termos anteriormente sinalados, senón como retribucións en especie acordadas no contrato de traballo, polo que resultaría de aplicación todas as previsións que respecto ás retribucións en especie se recollen no artigo 42 da Lei  do IRPF .

Importante: cando o pagador do rendemento do traballo entregue ao contribuínte importes en metálico para que este adquira os bens, dereitos ou servizos, o rendi­miento terá a consideración de monetario, polo que non lle resultan aplicables as regras especiais das retribucións en especie que se comentan nesta epígrafe.