Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

b) Utilización dos bens destinados aos servizos sociais e culturais do persoal empregado

Teñen esta consideración, entre outros, os espazos e locais, debidamente homologados, pola Administración pública competente, destinados polas empresas ou empregadores a prestar o servizo de primeiro ciclo de educación infantil aos fillos dos seus traballadores, así como a contratación directa ou indirectamente deste servizo con terceiros debidamente autorizados

Téñase en conta que, con efectos dende 1 de xaneiro de 2018, se incrementa a dedución por maternidade do artigo 81 da Lei do IRPF ata en 1.000 euros adicionais, cando o contribuínte que teña dereito a esta satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados.Non obstante, das cantidades satisfeitas por este concepto quedan excluídas as que tiveran a consideración de rendementos do traballo en especie exentos por aplicación do disposto nas letras b) ou d) do artigo 42.3 da Lei do IRPF