Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Supostos que non constitúen rendementos do traballo en especie

Normativa:Art.º 42.2 Lei IRPF

Non se consideran rendementos do traballo en especie:

 • Gastos de estudo para a actualización, capacitación ou reciclaxe do persoal emplea­do

  Normativa:Art.º 44 Regulamento IRPF

  Inclúense dentro deste concepto os estudos dispostos por institucións, empresas ou em­pleadores e financiados directamente ou indirectamente por eles, aínda que a súa prestación efectiva se efectúe por outras persoas ou entidades especializadas, sempre que, ademais, se dean os seguintes requisitos:

  • Teñan por finalidade a actualización, capacitación ou reciclaxe do seu persoal.
  • Os estudos veñan esixidos polo desenvolvemento das actividades do persoal ou as carac­terísticas dos postos de traballo.

  Nestes casos, os gastos de locomoción, manutención e estancia que se exceptúan de grava­men rexeranse polas regras xerais que se comentan na epígrafe seguinte (axudas e asignacións para gastos de viaxe).

  Dende 1 de xaneiro de 2017, enténdese que os estudos foron dispostos e financiados indirectamente polo empregador cando se financien por outras empresas ou entidades que co­mercialicen produtos para os que resulte necesario dispoñer dunha adecuada formación por parte do traballador, sempre que o empregador autorice tal participación.

 • Gastos por primas ou cotas de seguros de accidente laboral ou de responsabilidade civil do traballador

  As primas ou cotas satisfeitas pola empresa en virtude de contrato de seguro, que cubra única e exclusivamente o risco de accidente laboral ou de responsabilidade civil sobrevido aos empregados no exercicio das súas ocupacións laborais, non teñen a consideración de retribucións en especie.

 • Préstamos concertados con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992

  Normativa:Disposición adicional segunda Lei IRPF

  Non teñen a consideración de retribucións en especie, os préstamos con tipo de xuro in­ferior ao legal do diñeiro concertados con anterioridade a 1 de xaneiro de 1992, sempre que o principal tivese sido posto a disposición do prestamista con anterioridade á devandita data.