Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos estimados do capital mobiliario e operacións vinculadas

Normativa:Arts.6.5, 40 e 41 Lei IRPF

As prestacións de bens ou dereitos susceptibles de xerar rendementos do capital mobiliario presúmense retribuídas, salvo proba en contrario. En defecto de proba en contrario, a valoración dos rendementos estimados efectuarase polo valor normal de mercado, entendéndose por este a contraprestación que se acordaría entre suxeitos independentes, salvo proba en contrario, doutro valor inferior.

Se se trata de préstamos e operacións de captación de capitais alleos en xeral, entenderase por valor normal no mercado o tipo de xuro legal do diñeiro que se ache en vigor o último día do período impositivo, o 3 por 100 para o exercicio 2020.

Tratándose de operacións entre persoas ou entidades vinculadas, a valoración realizarase de forma imperativa polo valor normal de mercado, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (LIS).Neste mesmo Capítulo coméntase a integración na base impoñible dos rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios procedentes de entidades vinculadas.

Conforme ao artigo 18 da LIS as relacións de vinculación danse nas operacións realizadas entre:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes,
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores de dereito e de feito,
  • Unha entidade e os socios ou conselleiros doutra sociedade que pertenza ao mesmo grupo,
  • Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.

Cando a vinculación se defina en función da relación socio-sociedade, a participación do socio deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.

A Administración tributaria poderá comprobar que as operacións realizadas entre persoas ou entidades vinculadas se valoraron polo seu valor normal de mercado e efectuará, se é o caso, as correccións valorativas que procedan respecto das operacións suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, ao IRPF ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes que non tivesen sido valoradas polo seu valor normal de mercado.Para tal efecto, o contribuínte do IRPF deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidos no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).