Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro:Clasificación dos rendementos segundo a súa procedencia

No seguinte cadro recóllese a clasificación dos rendementos de capital mobiliario segundo a súa procedencia.

(*) Sempre que os rendementos non deriven de elementos afectos nin obtéñanse no ámbito dunha actividade económica.(Volver)

Procedencia

Clase de rendementos

Exemplos

Valores de renda variable (Accións e outras participacións nos fondos propios de calquera tipo de entidade)

Rendementos obtidos pola participación en fondos propios de entidades

 • Dividendos, primas de asistencia a xuntas e participacións en beneficios de entidades
 • Constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute de accións e participacións
 • Calquera utilidade derivada da condición de socio, accionista, asociado ou partícipe
 • Distribución da prima de emisión e redución de capital con devolución de achegas en valores negociados cuxos importes superen o valor de adquisición das respectivas accións

Valores de renda fixa e outros instrumentos financeiros

Capitais propios cedidos a terceiros

Rendementos pactados ou estimados pola cesión a terceiros de capitais propios

 • Intereses de contas ou depósitos
 • Intereses e outros rendementos de títulos de renda fixa (obrigas, bonos)
 • Intereses de préstamos concedidos

Rendementos derivados de operacións realizadas sobre activos financeiros

 • Transmisión, amortización, troco ou reembolso de activos financeiros, tales como:
  • Valores de Débeda Pública (Letras do Tesouro, Bonos e Obrigas do Estado, etc.)
  • Outros activos financeiros
  • Participacións preferentes e débeda subordinada
 • Cesión temporal de activos financeiros  e cesións de créditos

Contratos de seguro de vida ou invalidez e operacións de capitalización

Rendementos de contratos de seguros de vida ou invalidez e de operacións de capitalización

 • Prestacións de supervivencia
 • Prestacións de xubilación
 • Prestacións de invalidez
 • Rendas  temporais ou vitalicias por imposición de capitais

Outros elementos patrimoniais de natureza mobiliaria non afectos (Bens ou dereitos)

Outros rendementos do capital mobiliario

 • Propiedade intelectual (se o perceptor é persoa distinta do autor)
 • Propiedade industrial (*)
 • Asistencia técnica (*)
 • Arrendamento de bens mobles, negocios ou minas, así como os procedentes do subarrendamento percibidos polo subarrendador (*)
 • Cesión do dereito á explotación da imaxe (*)