Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Disposición de dereitos económicos e tributación da renda vitalicia asegurada

Disposición de dereitos económicos

No suposto de disposición, total ou parcial, polo contribuínte antes da constitución da renda vitalicia dos dereitos económicos acumulados tributarase conforme ao previsto na Lei do IRPF en proporción á disposición realizada.Para estes efectos, considerarase que a cantidade recuperada corresponda ás primas satisfeitas en primeiro lugar, incluída a súa correspondente rendibilidade.

Os tomadores dos plans individuais de aforro sistemático poderán, mediante decisión unilateral, mobilizar a súa provisión matemática a outro plan individual de aforro sistemático do que sexan tomadores.A mobilización total ou parcial dun plan de aforro sistemático a outro seguirá, en canto lle sexa de aplicación, o procedemento relativo aos plans de previsión asegurados (disposición adicional quinta Regulamento IRPF).

No caso de anticipación, total ou parcial, dos dereitos económicos derivados da renda vitalicia constituída, o contribuínte deberá integrar no período impositivo no que se produza a anticipación, a renda que estivo exenta por aplicación do disposto na letra v) do artigo 7 da Lei do IRPF.

Tributación da renda vitalicia asegurada

 1. A rendibilidade que se poña de manifesto na constitución da renda vitalicia asegurada (diferenza entre o valor actual actuarial da renda e a suma das primas satisfeitas) encóntrase exenta do IRPF, de acordo co previsto no artigo 7.v) da Lei do IRPF.
 2. A renda vitalicia que se perciba tributará de conformidade coas porcentaxes establecidas para as rendas vitalicias inmediatas.

  Para eses efectos cabe recordar que, no caso de rendas vitalicias inmediatas que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, se considera rendemento de capital mobiliario o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes:

  Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
  Menos de 40 anos 40 por 100
  Entre 40 e 49 anos 35 por 100
  Entre 50 e 59 anos 28 por 100
  Entre 60 e 65 anos 24 por 100
  Entre 66 e 69 anos 20 por 100
  70 ou máis anos 8 por 100

  Estas porcentaxes serán os correspondentes á idade do rendista no momento da constitución da renda e permanecerán constantes durante toda a vixencia desta.