Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras xerais

O capital diferido é unha modalidade de seguro de vida pola que o asegurador se compromete a entregar o capital asegurado á expiración do prazo convido como duración do contrato, sempre e cando a persoa asegurada siga con vida nese momento sinalado.

a) Rendemento íntegro

Para determinar o rendemento íntegro aplícanse as seguintes regras:

En xeral

Cando se perciba un capital diferido, o rendemento do capital mobiliario virá determinado pola diferenza entre o capital percibido e o importe das primas satisfeitas que xerasen o capital que se percibe.O devandito rendemento está suxeito a retención a conta.

(Rendemento = Capital percibido –  Primas por supervivencia)

En caso de rescates parciais, entenderase que o importe rescatado corresponde ás primas máis antigas incluída a súa correspondente rendibilidade.

En particular:

 • Nos seguros que combinan a supervivencia co falecemento ou a incapacidade

  Tratándose de contrato de seguro que combina a continxencia de supervivencia coas de falecemento ou incapacidade e o capital percibido corresponde á continxencia de supervivencia, poderá detraerse tamén a parte das primas satisfeitas que corresponda ao capital en risco por falecemento ou incapacidade que se consumise ata o momento, sempre que, durante toda a vixencia do contrato, o capital en rego sexa igual ou inferior ao 5 por 100 da provisión matemática.Para estes efectos considérase capital en risco a diferenza entre o capital asegurado para falecemento ou incapacidade e a provisión matemática.

  (Rendemento = Capital percibido –  Primas por supervivencia  – ∑ Primas capital en risco por falecemento ou incapacidade consumidas (*)

  (*) co límite do 5% da provisión matemática

 • Nos seguros anuais renovables

  Tratándose de seguros anuais renovables, só se terá en conta o importe da prima do ano en curso, ao ser esta a que determina o importe do capital a percibir.

  (Rendemento = Capital percibido – Prima do ano)

b) Determinación do rendemento neto

Dado que para esta categoría de rendementos non se considera a posibilidade de aplicar gastos deducibles, o rendemento íntegro coincide co rendemento neto.