Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:aplicación do réxime transitorio de redución dos contratos de seguros de vida concertados antes de 31 de decembro de 1994

Don B.C.A. percibiu o 10 de outubro de 2020, coincidindo coa data da súa xubilación, unha prestación en forma de capital de 70.000 euros, derivada dun plan de xubilación correspondente a un seguro de vida individual contratado coa entidade de seguros "Z".

O importe total das primas satisfeitas á devandita entidade aseguradora ascendeu a 64.396,38 euros, a razón dunha prima anual de 1.500 euros, crecente nun 3 por 100 anual e satisfeitas o 1 de marzo de cada un dos anos comprendidos entre 1993 e 2020, ambos os dous inclusive.

Determinar o rendemento neto reducido do capital mobiliario derivado do citado seguro de vida individual.

Solución:

1.Determinación do rendemento íntegro e neto.

De acordo co disposto no artigo 25.3 a) da Lei do IRPF, ten a consideración de rendemento do capital mobiliario a diferenza entre a prestación percibida e as primas satisfeitas:70.000,00 – 64.396,38 = 5.603,62

2.Aplicación do réxime transitorio de redución.

De acordo co réxime transitorio dos contratos de seguro de vida xeradores de incrementos ou diminucións de patrimonio con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999, contido na disposición transitoria cuarta da Lei do IRPF, cando se perciba un capital diferido, á parte do rendemento neto correspondente a primas satisfeitas con anterioridade a 31 de decembro de 1994, que se tivese xerado con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006, reducirase da seguinte forma:

 1. Parte do rendemento neto total que corresponde a cada unha das primas satisfeitas antes de 31-12-1994.

  Data pagamentoImporte primasTempo ata o cobramento (anos)Tempo ata o cobramento (días) Coeficiente de ponderación (*) Rendemento por prima (**)

  Notas á táboa:

  (*) A determinación do coeficiente de ponderación é o resultado, redondeado ao sétimo decimal, da seguinte fracción:

  (Prima x nº de anos transcorridos ata o cobramento) ÷ (cada prima x nº anos transcorridos ata o cobramento)

  No exemplo, para a prima satisfeita o 01-03-1993, a devandita fracción é a seguinte:(1.500  x 27,63) ÷ 786.429,650527 = 0,0527002

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, a devandita fracción é a seguinte:(1.545 x 26,63) ÷ 786.429,650527 = 0,0523166 (Volver)

  (**) Unha vez aplicado ao rendemento total do seguro (5.603,62) o coeficiente de ponderación de cada prima, obtense o rendemento correspondente a cada unha das primas, cuxo resultado se recolle na columna correspondente.

  Para a prima satisfeita o 01-03-1993, o rendemento correspondente será igual a:5.603,62 x 0,0527002 = 295,31

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, o rendemento será igual a:5.603,62 x 0,0523166= 293,160 (Volver)

  01-03-93 1.500,00 27,63 10.085 0,0527002 295,31
  01-03-94 1.545,00 26,63 9.720 0,0523166 293,16
 2. Parte do rendemento neto total correspondente a cada unha das primas satisfeitas con anterioridade a 31-12-1994 xerado con anterioridade a 20-01-2006.

  Notas á táboa:

  (*) Para determinar a parte da prestación que, correspondendo a cada unha das primas satisfeitas con anterioridade a 31 de decembro de 1994, se xerou antes do 20 de xaneiro de 2006, multiplicarase o rendemento por prima polo coeficiente de ponderación que resulta do seguinte cociente:

  No numerador, días transcorridos entre o pagamento da prima e o 20 de xaneiro de 2006.

  No denominador, días transcorridos entre o pagamento da prima e a data de cobramento da prestación.

  No noso exemplo, para a prima satisfeita o 01-03-1993, a devandita fracción é a seguinte:4.708 ÷ 10.085= 0,4668319

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, a devandita fracción sería 4.343 ÷ 9.720 =0,4468107 (Volver)

  (**) O rendemento  reducible, é dicir, o xerado ata 20-01-2006 vén determinado polo resultado de multiplicar o rendemento por prima polo coeficiente de ponderación determinado conforme ao indicado na nota (1) anterior.(Volver)

  Rendemento por primaAnos ata 31/12/1994Días ata 20/01/2006 Coeficiente de ponderación (*) Rendemento ata 20/01/2006 (**)
  295,31 2 4.708 0,4668319 137,86
  293,16 1 4.343 0,4468107 130,99
 3. Rendemento susceptible de redución e redución aplicable.

  Rendemento ata 20-01-2006 (*) Porcentaxe de redución (**)Importe de redución

  Notas á táboa:

  (*) Límite máximo conxunto:A contía máxima do capital percibido será de 400.000 euros, límite que se aplicará conxuntamente a todos os importes de capitais diferidos obtidos dende 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da imputación temporal do capital (incluído o importe a cuxo rendemento lles pretenda aplicar os coeficientes de abatemento do réxime transitorio).

  No presente caso o importe de 70.000 euros correspondente á prestación percibida o 10 de outubro de 2020 (único capital diferido, obtido polo contribuínte dende 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da imputación temporal do capital diferido, ao que lle tivese resultado de aplicación o réxime transitorio) é inferior a 400.000 euros polo que os coeficientes de abatemento se aplicarán a todo o rendemento reducible xerado ata 20-01-2006.(Volver)

  (**) A porcentaxe de redución é o resultado de multiplicar  14,28  por 100 por cada ano, redondeado por exceso, que media entre o abono da prima e o 31 de decembro de 1994.(Volver)

  137,86 28,56 % 39,37
  130,99 14,28 % 18,71
  Redución total aplicable - 58,08

3.Determinación do rendemento neto a incluír na base impoñible do aforro.

O rendemento neto a incluír na base impoñible do aforro é a diferenza entre o rendemento neto total e a redución resultante da aplicación do réxime transitorio:(5.603,62 – 58,08) =5.545,54 euros