Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

c) Extinción de rendas temporais ou vitalicias no exercicio do dereito de rescate

Normativa:Art.º 25.3 a) 5º Lei IRPF

O rendemento do capital mobiliario nestes supostos, sempre que as rendas non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, será o resultado da seguinte operación:

(+) Importe do rescate

(+) Rendas satisfeitas ata o momento do rescate

(-) Primas satisfeitas

(-) Contías que tributasen como rendementos do capital mobiliario, de acordo co indicado nos números anteriores

(-) Rendibilidade acumulada ata a constitución das rendas (*)

(=) Rendemento do capital mobiliario

(*) Unicamente nos supostos en que as rendas fosen adquiridas por doazón ou calquera outro negocio xurídico a título gratuíto e inter vivos e cando se trate de rendas cuxa constitución se tivese producido con anterioridade á entrada en vigor da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do IRPF (1 de xaneiro de 1999) pola rendibilidade que xa tributou con anterioridade.(Volver)

Cando a extinción da renda se produza como consecuencia do falecemento do perceptor, non se xera rendemento do capital mobiliario para este.

As prestacións percibidas en forma de renda por falecemento do beneficiario están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns, polo cal non tributan no Imposto sobre a Renda.