Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

a) Seguros de rendas inmediatas, vitalicias ou temporais

1.Seguros de rendas vitalicias inmediatas

Normativa:Art.º 25.3 a) 2º Lei IRPF

No caso de rendas vitalicias inmediatas, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considerarase rendemento de capital mobiliario o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da idade do rendista no momento da constitución da renda e que permanecerán constantes durante toda a vixencia desta:

Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
Menos de 40 anos 40 por 100
Entre 40 e 49 anos 35 por 100
Entre 50 e 59 anos 28 por 100
Entre 60 e 65 anos 24 por 100
Entre 66 e 69 anos 20 por 100
70 ou máis anos 8 por 100

Nota: De acordo coa disposición transitoria quinta da Lei do IRPF estas porcentaxes son aplicables ás prestacións en forma de renda que se perciban a partir do 1 de xaneiro de 2007, aínda cando a constitución das rendas se tivese producido con anterioridade á devandita data.

A parte da renda que teña a consideración de rendemento de capital mobiliario, por aplicación da porcentaxe que corresponda, suxéitase en 2020 ao tipo de retención do 19 por 100.

Importante: enténdese que as rendas foron adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, cando a adquisición destas sexa motivada polo falecemento do contratante, se o seguro é individual, ou do asegurado se o seguro é colectivo contratado pola empresa.

Este mesmo réxime tributario resultará aplicable ás rendas vitalicias que se perciban dos plans individuais de aforro sistemático que cumpran os requisitos establecidos na disposición adicional terceira da Lei do IRPF, mesmo nos supostos en que os citados plans individuais de aforro sistemático sexan o resultado da transformación de determinados contratos de seguros de vida formalizados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2007 nos que o contratante, asegurado ou beneficiario sexa o propio contribuínte.

Véxase a disposición transitoria décimo cuarta da Lei do IRPF relativa á transformación de determinados contratos de seguros de vida en plans individuais de aforro sistemático.Véxase, así mesmo, a disposición adicional quinta do Regulamento do IRPF relativa á mobilización total ou parcial entre plans individuais de aforro sistemático.

2.Seguros de rendas temporais inmediatas

Normativa:Art.º 25.3 a) 3º Lei IRPF

Tratándose de rendas temporais inmediatas, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, nos termos comentados no apartado anterior, considerarase rendemento de capital mobiliario o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da duración da renda:

Duración da rendaPorcentaxe aplicable
Inferior ou igual a 5 anos 12 por 100
Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 16 por 100
Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 20 por 100
Superior a 15 anos 25 por 100

Nota: De acordo coa disposición transitoria quinta da Lei do IRPF estas porcentaxes son aplicables ás prestacións en forma de renda que se perciban a partir do 1 de xaneiro de 2007, aínda cando a constitución das rendas se tivese producido con anterioridade á devandita data.

A parte da renda que se considere rendemento do capital mobiliario por aplicación da porcentaxe que corresponda estará suxeita a retención a conta.