Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

4.Suposto especial:"Unit Linked" (contratos de seguros de vida nos que o tomador asuma o risco do investimento)

Normativa:Art.14.2.h) da Lei IRPF

Os "unit linked" son seguros de vida nos que o tomador do seguro pode decidir e modificar os activos financeiros nos que desexa materializar as provisións técnicas correspondentes ao seu seguro, asumindo o risco do investimento.

Tributación

En función de que estes contratos de seguros cumpran ou non as condicións que indicamos máis adiante poden resultarlles aplicables dous réximes tributarios diferentes:

a) Se o contrato de seguro cumpre algunha das condicións legalmente establecidas para o efecto durante toda a vixencia do contrato:o réxime fiscal aplicable é o dos contratos de seguro de vida exposto nos apartados anteriores dentro de "Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez" sen que os traspasos realizados entre os activos aptos para materializar os investimentos teñan relevancia fiscal ningunha.

b) Se o contrato de seguro non cumpre as condicións legalmente establecidas para o efecto durante toda a vixencia do contrato:o tomador do seguro deberá imputar en cada período impositivo como rendemento do capital mobiliario a diferenza entre o valor liquidativo dos activos afectos á póliza ao final e ao comezo do período impositivo.

Neste suposto, o importe imputado minorará o rendemento derivado da percepción de cantidades destes contratos.

Condicións legais que deben cumprirse durante toda a vida do contrato para que resulta aplicable o réxime xeral dos contratos de seguros de vida:

1º. Que non se outorgue ao tomador a facultade de modificar os investimentos afectos á póliza.

2º. Que as provisións matemáticas se encontren invertidas en:

  1. Accións ou participacións de institucións de investimento colectivo, predeterminadas nos contratos, sempre que:

   - Trátese de institucións de investimento colectivo adaptadas á Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo (BOE do 5).

- Trátese de institucións de investimento colectivo amparadas pola Directiva 2009/65/ CE, do 13 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello.

Precisión: Aínda que o artigo 14.2.h) da Lei do IRPF menciona á Directiva 85/611/CE esta foi derrogada, con efectos a partir do 1 de xullo de 2011, polo artigo 117 da Directiva 2009/65/CE que, ademais, estableceu que as referencias á Directiva derrogada se entenderán feitas á devandita Directiva 2009/65/CE.

 1. Conxuntos de activos reflectidos de forma separada no balance da entidade aseguradora, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  • A determinación dos activos deberá corresponder, en todo momento, á entidade aseguradora.
  • O investimento das provisións deberá efectuarse nos activos aptos para o investimento das provisións técnicas recollidos no artigo 50 do Regulamento de ordenación e supervisión dos seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, do 20 de novembro, con excepción dos bens inmobles e dereitos reais inmobiliarios.
  • Os investimentos de cada conxunto de activos deberán cumprir os límites de diversificación e dispersión establecidos, con carácter xeral, para os contratos de seguro polo texto refundido da Lei de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 6/2004, do 29 de outubro (BOE do 5 de novembro) e o seu Regulamento, aprobado polo Real Decreto 2486/1998, do 20 de novembro, e demais normas que se diten en desenvolvemento daquela.

   Non obstante, entenderase que cumpren tales requisitos aqueles conxuntos de activos que traten de desenvolver unha política de investimento caracterizado por reproducir un determinado índice bolsista ou de renda fixa representativo dalgún dos mercados secundarios oficiais de valores da Unión Europea.

  • O tomador unicamente terá a facultade de elixir, entre os distintos conxuntos separados de activos en cales debe inverter a entidade aseguradora a provisión matemática do seguro, sen que en ningún caso poida intervir na determinación dos activos concretos nos que, dentro de cada conxunto separado, se invistan as provisións.
 2. Nestes contratos, o tomador ou o asegurado poderá elixir, de acordo coas especificacións da póliza, entre as distintas institucións de investimento colectivo ou conxuntos separados de activos, expresamente designados nos contratos, sen que poidan producirse especificacións singulares para cada tomador ou asegurado.