Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Determinación do rendemento íntegro

Hai que distinguir.

 • No suposto de intereses e outras retribucións pactadas ou estimadas pola cesión a terceiros de capitais propios

  Se a retribución é monetaria, a integración na base impoñible destes rendementos efectuarase polo importe íntegro, sen descontar a retención practicada sobre o devandito rendemento.

  Se a retribución é en especie, integrarase na base impoñible a valoración do rendemento (valor de mercado do ben, dereito ou servizo recibido) máis o ingreso a conta, salvo que este houbese sido repercutido ao titular do rendemento (Art. 43.2 Lei IRPF).

  As prestacións de bens ou dereitos susceptibles de xerar rendementos do capital mobiliario presumiranse retribuídas, salvo proba en contrario.En defecto de proba en contrario, a valoración da renda estimada no suposto de préstamos e operacións de captación ou utilización de capitais alleos en xeral, efectuarase aplicando o interese legal do diñeiro que se ache en vigor o último día do período impositivo, o 3 por 100 para o exercicio 2020.

 • No suposto de operacións sobre activos financeiros

  A integración na base impoñible dos rendementos derivados da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos financeiros (rendementos implícitos), efectuarase de acordo coas seguintes regras:

  1. O cómputo de cada rendemento debe efectuarse, individualmente, por cada título ou activo, por diferenza entre os valores de alienación, amortización ou reembolso e de adquisición ou subscrición.
  2. Os gastos accesorios de adquisición e alienación, sempre que sexan satisfeitos polo adquirente (valor de adquisición) ou transmitente (valor de alienación ou reembolso) e se xustifiquen adecuadamente, deberán computarse para a cuantificación do rendemento obtido.
  3. Os rendementos negativos integraranse cos rendementos positivos, salvo no suposto de que o contribuínte tivese adquirido activos financeiros homoxéneos dentro dos dous meses anteriores ou posteriores ás devanditas transmisións, en cuxo caso, os devanditos rendementos negativos se integrarán a medida que se transmitan os activos financeiros que permanezan no patrimonio do contribuínte [Art. 25.2 b) Lei IRPF].

   Véxase tamén en relación a esta última regra o artigo 8 do Regulamento IRPF "Concepto de valores ou participacións homoxéneos".

  En consecuencia, o importe do rendemento do capital mobiliario determinarase efectuando a seguinte operación:

  Rendemento = Valor alienación ou reembolso - Valor adquisición ou subscrición

  Para estes efectos, considerarase como maior valor de adquisición ou subscrición, ou como menor valor de transmisión, reembolso ou amortización, o importe dos gastos e tributos inherentes ás devanditas operacións satisfeitos, que se xustifiquen adecuadamente, sen que teñan tal consideración as retencións ou ingresos a conta efectuados.

  En canto á retención:

  Como regra xeral, os rendementos do capital mobiliario derivados dos activos financeiros están suxeitos a retención ou a ingreso a conta.

  Non obstante o anterior, non existe obriga de practicar retención ou ingreso a conta sobre os seguintes rendementos (Art.º 75.3 Regulamento IRPF):

  • Rendementos dos valores emitidos polo Banco de España que constitúan instrumento regulador de intervención no mercado monetario e os rendementos das Letras do Tesouro.Non obstante, están suxeitos a retención ou ingreso a conta os rendementos derivados de contratos de contas baseadas en operacións sobre Letras do Tesouro que se formalicen con entidades de crédito e demais institucións financeiras.
  • Os rendementos de contas no exterior satisfeitos ou aboados por establecementos permanentes no estranxeiro de entidades de crédito e establecementos financeiros residentes en España.
  • As primas de conversión de obrigas en accións.
  • Os rendementos derivados da transmisión ou reembolso de activos financeiros con rendemento explícito, sempre que cumpran os requisitos seguintes:
   1. Que estean representados mediante anotacións en conta.
   2. Que se negocien nun mercado secundario oficial de valores español.

  Non obstante, están suxeitos a retención ou ingreso a conta os rendementos derivados de contratos de contas baseadas en operacións sobre os valores anteriores que se formalicen con entidades de crédito e demais institucións financeiras.

  Esquema do Réxime fiscal da Débeda Pública do Estado

  (*) Está suxeita a retención a parte do rendemento que equivalla ao cupón corrido nas transmisións dos valores mencionados cando se realicen durante os 30 días inmediatamente anteriores ao vencemento do cupón por un contribuínte do IRPF a un contribuínte do Imposto sobre Sociedades ou a unha persoa ou entidade non residente en territorio español.(Volver)
  Réxime fiscal da Débeda Pública do Estado
  ModalidadesCuantificación do rendementoRetención
  1.Letras do Tesouro Valor de alienación - Valor adquisición   Non
  2.Bonos do Estado Cupón:importe íntegro Si
  Valor de alienación - Valor adquisición Non (*)
  3.Obrigas do Estado Cupón:importe íntegro Si
  Valor de alienación - Valor adquisición Non (*)
  4.Contas financeiras en Letras, Bonos e Obrigas Valor de alienación - Valor adquisición Si