Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Determinación do rendemento neto

O rendemento neto vén determinado pola diferenza entre os rendementos íntegros e os gastos de administración e depósito de valores negociables.

As operacións necesarias para determinar a contía do rendemento neto do capital mobiliario que se integra na base impoñible do aforro represéntanse no seguinte esquema:

(+) RENDEMENTO ÍNTEGRO

a. Intereses e outras retribucións pactadas ou estimadas

  • Retribución monetaria:Importe íntegro
  • Retribución en especie:Valoración + Ingreso a conta non repercutido
  • Rendementos estimados.En defecto de proba en contrario, o 3 por 100 para o exercicio 2020 sobre o valor dos bens e/ou dereitos.

b. Operacións sobre activos financeiros (rendementos implícitos):

RCM= Valor de alienación ou reembolso - Valor adquisición ou subscrición  

Tense en conta o importe dos gastos e tributos inherentes ás devanditas operacións satisfeitos, que se xustifiquen adecuadamente, sen que teñan tal consideración as retencións ou ingresos a conta efectuados.

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E DEPÓSITO DE VALORES NEGOCIABLES

(=) RENDEMENTO NETO