Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propios

Don M.L.H., solteiro, obtivo durante o ano 2020 os seguintes rendementos:

 • O día 10 de xaneiro percibe 400 euros en concepto de intereses dun depósito a oito anos e un día (data de imposición 9 de xaneiro de 2012;capital imposto 20.000 euros).
 • O día 26 de maio subscribe obrigas de "M, S.A." a cinco anos, por importe efectivo de 10.800 euros, con pagamento anual do cupón (o 25 de maio).O día 3 de outubro transmite a metade das obrigas por 5.800 euros, soportando gastos de transmisión de 30 euros."M, S.A."cotiza en bolsa e as obrigas están representadas mediante anotacións en conta.
 • O 30 de outubro percibe 5.000 euros en concepto de intereses anuais de "Z, S.A."da que é administrador único e socio maioritario, polo préstamo que, con data 29 de outubro de 2016 e por importe de 70.000 euros, realizou a esta.O devandito préstamo amortizarase integramente o 30 de outubro de 2020.O importe dos intereses responde ao valor de mercado.

  No balance do exercicio 2019, pechado o 31 de xullo do 2020, "Z, S.A."tiña fondos propios por valor de 50.000 euros e a porcentaxe de participación do contribuínte a 31 de decembro era do 40 por 100.

 • O día 12 de decembro vende 100 obrigas de "T, S.A."por 7.210 euros, descontados os gastos inherentes á devandita transmisión satisfeitos polo transmitente.As devanditas obrigas adquiriunas en marzo de 2013 por 7.815 euros.O día 28 de decembro volve comprar 100 obrigas da mesma empresa por 8.414 euros.
 • O día 18 de decembro percibiu 210 euros en concepto de intereses de obrigas bonificadas dunha sociedade concesionaria de autoestradas de peaxe ás que resulta aplicable a bonificación do 95 por 100 no Imposto sobre as Rendas do Capital.A retención efectivamente soportada ascende a 2,52 euros.
 • O día 28 de decembro transmite obrigas do Estado por un importe efectivo de 30.050 euros.As devanditas obrigas foron adquiridas por un importe equivalente a 27.600 euros, incluídos os gastos inherentes á devandita adquisición.

Determinar o rendemento neto do capital mobiliario a integrar na base impoñible do IRPF e as retencións deducibles, supoñendo que a entidade financeira lle cargou na conta 41 euros por gastos de administración e depósito de valores negociables.

Solución:

1.Intereses do depósito a oito anos e un día

 • Rendemento íntegro =400
 • Retención (19% s/400) =76

2.Transmisión obrigas "M, S.A."

 • (+) Valor de transmisión (5.800 – 30) =5.770
 • (-) Valor de adquisición (1/2 x 10.800) = 5.400
 • (=) Rendemento íntegro =370

 • Retención =0

2.Intereses de préstamo a entidade vinculada

 • Rendemento íntegro =5.000

  Dos cales:

  1. a) Parte do rendemento a integrar na base impoñible xeral:(1)

   70.000 – [40% (50.000 x 3)] = 70.000 – 60.000 = 10.000

   10.000 / 70.000 x 100 = 14,29%

   5.000 x 14,29% = 714,50

  2. b) Parte do rendemento a integrar na base impoñible do aforro:(2)

   5.000 – 714,50 = 4.285,50

 • Retención (19% s/5.000) (3) = 950

Notas:

(1) Ao proceder os rendementos dun préstamo realizado a unha entidade vinculada co contribuínte, deben integrarse na base impoñible xeral os intereses correspondentes ao exceso do importe dos capitais propios cedidos á entidade vinculada (70.000 euros) respecto do resultado de multiplicar por tres os fondos propios na parte que corresponda á participación do contribuínte, desta última [40% (50.000 x 3) =60.000].  O importe do exceso, que ascende a 10.000 euros (70.000 – 60.000), supón o 14,29 por 100 do préstamo, polo que os intereses que deben integrarse na base impoñible xeral serán o resultado de aplicar esta porcentaxe ao total dos intereses percibidos (5.000 x 14,29% =714,50).(Volver)

(2) O resto dos intereses (5.000 – 714,50 =4.285,50)  integraranse na base liquidable do aforro.Ao non existir gastos deducibles nos rendementos a integrar na base impoñible xeral, o importe íntegro coincide co neto.(Volver)

(3) O tipo de retención aplicable en 2020 aos rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propios é o 19 por 100.(Volver)

4.Transmisión de obrigas "T, S.A."

 • (+) Valor de transmisión =7.210
 • (-) Valor de adquisición =7.815
 • (-) Rendemento íntegro = (4) –605
 • Retención =0

(4) Ao ter adquirido dentro do prazo de dous meses obrigas da mesma empresa, o rendemento negativo obtido non poderá computarse ata a venda das obrigas.(Volver)

5.Intereses de obrigas bonificadas

 • Rendemento íntegro =210
 • Retencións efectivamente soportadas (1,2% s/210) =2,52
 • Retencións deducibles non practicadas (22,8% s/210) = (5) 47,88

(5) Ademais das retencións efectivamente soportadas (2,52 euros), o contribuínte pode deducir da cota as retencións non practicadas efectivamente pero que teñen dereito á bonificación do 95 por 100.Dado que o tipo de gravame aplicable sobre os intereses no derrogado Imposto sobre as Rendas do Capital era o 24 por 100 e a bonificación aplicable é do 95 por 100, as retencións deducibles non practicadas ascenden a = (22,8% s/210) =47,88 euros.Este tipo é o resultante de aplicar ao 24 por 100 a bonificación do 95 por 100 (24% x 95%) =22,8 por 100.(Volver)

6.Transmisión de Obrigas do Estado

 • Valor de transmisión =30.050
 • menos Valor de adquisición =27.600
 • Rendemento íntegro =2.450
 • Retención =0

7.Total rendementos íntegros a integrar na base impoñible do aforro (400 + 370 + 4.285,50 + 210 + 2.450) = 7.715,50

 • Gastos deducibles =41
 • Rendemento neto =7.674,50

8.Total rendementos íntegros e netos a integrar na base impoñible xeral = 714,50