Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Criterio xeral de imputación fiscal:principio da devindicación

Normativa: Arts.14.1b) Lei IRPF e 7 Regulamento;11.1 e 3.1º. LIS

A Lei do IRPF establece como principio inspirador básico nesta materia a remisión á normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades, sen prexuízo de determinadas especialidades contidas no propio Regulamento do Imposto.

De acordo co artigo 11.1 da IS, o criterio xeral de imputación fiscal está constituído polo principio de devindicación, conforme ao cal os ingresos e gastos derivados das transaccións ou feitos económicos se imputarán ao período impositivo en que se produza a súa devindicación, conforme á normativa contable, con independencia da data do seu pagamento ou do seu cobramento, respectando a debida correlación entre uns e outros.

Novidade 2020: aínda que con carácter xeral os rendementos de actividades económicas impútanse conforme ao disposto na normativa do Imposto sobre Sociedades, dende o 1 de xaneiro de 2020 as axudas públicas para a primeira instalación de novos agricultores previstas no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural de España poderán imputarse por cuartas partes, no período impositivo no que se obteñan e nos tres seguintes.