Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Criterios especiais de imputación fiscal do Regulamento do IRPF

Criterio de imputación de cobramentos e pagamentos

Normativa:Art.º 7.2 Regulamento IRPF

a. En xeral

Os contribuíntes que desenvolvan actividades económicas, con excepción dos titulares de actividades empresariais mercantís cuxo rendemento neto se determine mediante o método de estimación directa, modalidade normal, obrigados a levar contabilidade axustada ao disposto no Código de Comercio, así como dos que, sen estar obrigados a iso, leven voluntariamente a devandita contabilidade, poderán optar polo criterio de "cobramentos e pagamentos" para imputar temporalmente os ingresos e gastos derivados de todas as súas actividades.

O devandito criterio entenderase aprobado pola Administración tributaria polo só feito de así manifestalo na correspondente declaración polo IRPF.

A opción polo devandito criterio, cuxa duración mínima é de tres anos, perderá a súa eficacia se, con posterioridade á devandita opción, o contribuínte desenvolvese algunha actividade empresarial de carácter mercantil no método de estimación directa, modalidade normal, ou levase contabilidade de acordo co disposto no Código de Comercio e demais normas de desenvolvemento deste.

Atención:os contribuíntes que determinen o rendemento neto por estimación directa normal cando non estean obrigados a levar contabilidade axustada ao Código de Comercio (profesionais e empresarios que non teñan carácter mercantil), así como os contribuíntes en estimación directa simplificada ou en estimación obxectiva que opten en 2019 polo criterio de cobramentos e pagamentos para a imputación temporal dos ingresos e gastos de todas as súas actividades, manifestarán a devandita opción consignando unha "X" na casa [0169] (no caso de actividades económicas en estimación directa), na casa [1443] (se se trata de actividades económicas, agás agrícolas, gandeiras e forestais, en estimación obxectiva) e na casa [1487] (en actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva).Igualmente, marcarán esta/s casa/s [0169], [1443] y [1487] os contribuíntes que optaron por este criterio de imputación temporal en períodos impositivos anteriores e manteñen no presente período impositivo a devandita opción.

b. Entidades en réxime de atribución de rendas

No caso de entidades en réxime de atribución de rendas o cumprimento dos requisitos para determinar o método de estimación do rendemento da actividade económica aplicable determínase en sede da entidade e o devandito método será aplicable á entidade con independencia do que corresponda aos comuneiros, socios ou partícipes polas actividades económicas desenvolvidas por estes individualmente ou a través doutras entidades (Arts.31 e 39 Regulamento IRPF).

Como consecuencia diso, a contabilidade ou os libros rexistro correspondentes á actividade económica desenvolvida pola entidade en réxime de atribución de rendas serán únicos para cada entidade, sen que os socios, comuneiros ou partícipes deban levar unha contabilidade ou libros rexistro correspondentes á súa participación na entidade;sendo así mesmo a contabilidade ou libros rexistro levados pola entidade independentes dos que corresponda levar aos comuneiros, socios ou partícipes polas actividades económicas desenvolvidas por estes individualmente ou a través doutras entidades (Art. 68.8 Regulamento IRPF).

De acordo co anterior, na medida que os requisitos esixidos para a aplicación do criterio de cobramentos e pagamentos, relativos ao método de estimación do rendemento da actividade económica e obrigas formais, deben cumprirse pola entidade, a aplicación do criterio de cobramentos e pagamentos corresponderá á entidade, polo que será necesario que todos os seus membros opten pola devandita aplicación, sen que en consecuencia sexa posible a súa aplicación parcial pola entidade para algún ou algúns dos seus membros.

Así mesmo, ao poder cumprirse os referidos requisitos pola entidade, pero non por cada un dos seus membros, e viceversa, a aplicación do criterio de cobramentos e pagamentos pola entidade será independente do criterio de imputación temporal que corresponda aos comuneiros, socios ou participes polas actividades económicas desenvolvidas por estes individualmente ou por medio doutras entidades en atribución de rendas en que participen.

Criterio de imputación do anticipo a conta da cesión da explotación dos dereitos de autor

Normativa:Art.º 7.3 Regulamento IRPF

No caso de rendementos de actividades profesionais derivados da cesión da explotación de dereitos de autor que se devindiquen ao longo de varios anos, o contribuínte poderá optar por imputar o anticipo a conta destes a medida que vaian devindicándose os dereitos.