Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Caso práctico (determinación do rendemento neto derivado de actividade profesional en estimación directa, modalidade simplificada)

Don H.A.V., casado con dona E.S.M. en réxime de gananciais, é médico radiólogo e exerce a súa actividade profesional exclusivamente nunha consulta privada situada nun local adquirido polo matrimonio.

Para a determinación dos seus rendementos netos vén utilizando o método de estimación directa (simplificada) e o criterio de devindicación para a imputación dos ingresos e gastos da súa actividade.

O cadro de persoal no exercicio 2020 é dunha persoa empregada. Segundo os datos que constan nos seus libros rexistros, os ingresos e gastos correspondentes a 2020, son os seguintes:

Ingresos íntegros

 • Honorarios por prestación de servizos: 124.000
 • Conferencias e publicacións: 10.800

Gastos

 • Soldos e salarios: 18.900
 • Seguridade Social: 5.900
 • Réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos do titular da actividade (RETA): 3.300
 • Compras material radiolóxico e sanitario: 19.000
 • Gastos financeiros: 1.100
 • Amortización do local: 2.900
 • Amortización do equipamento radiolóxico: 5.000
 • IVE soportado en gastos correntes: 1.600
 • Tributos non estatais: 1.700
 • Asistencia VI Congreso Radiolóxico: 1.000
 • Adquisición libros e revistas médicas: 1.300
 • Subministración eléctrica: 4.000
 • Subministración de auga: 300
 • Subministración de gas: 1.000
 • Subministración de telefonía e Internet: 2.500
 • Limpeza do local: 4.500
 • Reparacións e conservación: 3.800
 • Recibo de comunidade (local consulta): 1.700

Así mesmo, en concepto de “ingresos e gastos extraordinarios”, figuran as seguintes partidas:

 • Ingreso extraordinario (consecuencia da venda do local destinado a consulta): 80.900
 • Gasto extraordinario (consecuencia da venda equipos raios X): 7.200

Outros datos de interese

 • Dentro das cantidades consignadas na rúbrica "Honorarios por prestación de servizos" non figura contabilizada cantidade algunha por 10 radiografías practicadas ao seu fillo en marzo de 2020. O prezo medio de mercado por cada radiografía similar é de 60 euros.
 • As "Conferencias e publicacións" supoñen por parte do contribuínte a ordenación por conta propia de medios de produción coa finalidade de intervir na produción e distribución de servizos, existindo no que fai ás publicacións a cesión dos dereitos de autor.
 • En "Soldos e salarios" figuran 1.200 euros entregados á súa esposa polos servizos prestados como auxiliar na clínica durante o mes de vacacións da empregada que presta os seus servizos na clínica desde o ano 2002.
 • As amortizacións practicadas corresponden á depreciación efectiva dos elementos do inmobilizado material.
 • As existencias iniciais de produtos inventariables ascendían a 13.100 euros, sendo os finais de 16.100 euros.
 • Os "Ingresos e gastos extraordinarios" responden, respectivamente, á ganancia obtida na venda do local en que estaba instalada a consulta e á perda derivada da venda dun aparello de raios X.
 • Os restantes rendas non exentas do IRPF obtido polo contribuínte no ano 2020 ascenderon a 1.500 euros.

Solución:

InformaciónConceptoValores rexistradosValores fiscais
Ingresos Honorarios 124.000 124.000 
Autoconsumo -- 600 (1)
Conferencias 10.800 10.800 (2)
Variación de existencias 3.000 3.000 (3)
Totais ingresos 137.800 138.400
Gastos Soldos e salarios 18.900 17.700 (4)
Seguridade Social 5.900 5.900
Réxime Especial de Traballadores Autónomos 3.300 3.300
Compras 19.000 19.000 (5)
Adquisición libros e revistas 1.300 1.300
Gastos financeiros 1.100 1.100
Dotacións do exercicio para amortización de inmobilizado material (local e equipamento radiolóxico) 7.900 7.900 (6)
IVE soportado 1.600 1.600 (7)
Tributos non estatais 1.700 1.700
Subministración (electricidade, auga, gas, telefonía e Internet 7.800 7.800
Reparación conservación 3.800 3.800
Limpeza do local (outros servizos exteriores) 4.500 4.500
Recibos comunidade/consulta (outros servizos exteriores) 1.700 1.700
Asistencia VI Congreso (Outros conceptos fiscalmente deducibles) 1.000 1.000
Totais gastos 79.500 78.300 (8)
Conxunto de provisións deducibles e gastos de dificil xustificación -- 2000 (9)
Rendemento neto 58.300 58.100
Rendemento neto reducido 58.100 (10)
Rendemento neto reducido total 58.100 (11)

Notas á táboa:

(1) Dentro dos ingresos  deben figurar 600 euros, en concepto de autoconsumo, ao valorar a prezo de mercado as 10 radiografías efectuadas ao seu fillo. (Volver)

(2) As cantidades percibidas en concepto de "Conferencias e publicacións" teñen a consideración de rendementos da actividade profesional realizada polo contribuínte. (Volver)

(3) A variación entre as existencias iniciais (13.100) e os finais (16.100) determina un aumento de 3.000 euros ao peche do exercicio respecto do inicio, isto é, unha variación positiva que deberá figurar como ingreso íntegro dentro da rúbrica “Variación de existencias (incremento de existencias finais)". (Volver)

(4) Da cantidade rexistrada en "soldos e salarios", non teñen o devandito carácter 1.200 euros entregados á súa esposa pola prestación de traballos na consulta durante o mes de xullo, ao non cumprirse os requisitos legalmente esixibles para iso. Os devanditos requisitos refírense especialmente á habitualidade e continuidade na prestación do traballo, así como á existencia de contrato laboral e afiliación ao réxime correspondente da Seguridade Social. (Volver)

(5) As compras figuran polo seu importe total como gasto deducible. Non obstante, para determinar o material radiolóxico e sanitario consumido no exercicio o devandito rúbrica se completa coa de “Valoración de existencias” (que figurará como ingreso cando o valor das existencias finais sexa maior que o valor das iniciais e como gasto cando se produza o contrario, isto é, a valoración das existencias finais sexa menor que o das iniciais).

Neste caso incluiuse a variación de existencia ao ser positiva como ingreso (+3.000) e as compras de material como gasto (-19.000) o que determina por diferenza o material consumido (16.000)

Con esta finalidade debe terse en conta que para determinar o material radiolóxico e sanitario consumido no exercicio debe efectuarse a seguinte operación: 13.100 (existencias iniciais) + 19.000 (compras realizadas) – 16.100 (existencias finais) = 16.000 euros (compras consumidas).

Neste caso incluiuse a variación de existencia ao ser positiva como ingreso (+3.000) e as compras de material como gasto (-19.000) o que determina por diferenza o material consumido (-16.000). (Volver)

(6) As amortizacións practicadas corresponden á depreciación efectiva dos elementos do inmobilizado, polo que o seu importe constitúe gasto fiscalmente deducible. (Volver)

(7) Dedúcese como gasto o IVE soportado por tratarse dunha actividade exenta deste imposto que non dá dereito a deducir as cotas soportadas. (Volver)

(8) Malia ter a consideración de bens afectos tanto o local da consulta como o aparello de raios X, a venda dos devanditos bens orixina ganancias ou perdas patrimoniais que como tales non se inclúen na determinación do rendemento neto da actividade económica. A cuantificación e tributación das ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de bens afectos coméntase no Capítulo 11 "Ganancias e perdas patrimoniais" deste Manual. (Volver)

(9) Ao estar na modalidade simplificada de estimación directa pode deducir en concepto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación 5 por 100 sobre o rendemento neto positivo con carácter xeral (a diferenza positiva entre os ingresos íntegros e os demais gastos fiscalmente deducibles), co límite de 2000 euros anuais. Neste caso poderá deducir 2000 euros ao superar o 5 por 100 dos seus rendementos netos os devanditos contía: 5 %(135.400 – 72.000) = 3.170 euros. (Volver)

(10) Ao non haber rendementos con período de xeración superior a dous anos ou que teñan a consideración de obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, o rendemento neto reducido da actividade coincide co rendemento neto que ascende a 61.400 euros. (Volver)

(11) O rendemento neto reducido total coincide co rendemento neto reducido que ascende a 61.400 euros xa que non cumpre os requisitos para a aplicación da redución polo exercicio de determinadas actividades económicas do artigo 32.2.1º da Lei do IRPF que, se é o caso, fose incompatible coa dedución do 5 por 100 (cunha contía máxima de 2000 euros) polo conxunto das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación a que se refire o artigo 30.2.4ª da Lei do IRPF). Tampouco cumpre os requisitos para aplicar as reducións do artigo 32.2.3º e 32.3 da Lei do IRPF. (Volver)